Čaká nás od nového roku menej regulácie v oblasti cenných papierov?

Od 1.januára 2024 bude účinná novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vďaka tejto novele dochádza k zníženiu miery regulácie cenných papierov a to predovšetkým podielových listov, čím sa cieli na uľahčenie investovania daným spôsobom, ako aj zamedzeniu diskriminácii určitých druhov cenných papierov.

Podielové listy – Novela oslobodzuje od dane z príjmov, príjem z vyplatenia podielových listov po uplynutí troch rokov od ich vydania. V pôvodnom návrhu išlo o časové obdobie iba jedného roka, avšak z dôvodu zmiernenia dopadu na štátnu pokladnicu sa v pripomienkovom konaní dospelo ku konsenzu a uprednostnila sa lehota troch rokov. Pre tie cenné papiere, ktoré už v súčasnosti majú  jednoročné zvýhodnenie, toto zvýhodnenie aj naďalej zostáva v platnosti. Je potrebné podotknúť že sa neoslobodzuje príjem z predaja cenných papierov alebo vyplatenia podielových listov, ktoré boli v obchodnom majetku daňovníka. Touto novelou sa napráva dlhoročná diskriminácia v zdaňovaní podielových listov, ktoré boli znevýhodnené oproti iným obdobným cenným papierom.

Neregulované – Odstraňuje sa aj diskriminácia cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a diskriminácia domácich správcovských spoločností. Sporitelia často investujú do portfólií zložených z viacerých cenných papierov, z ktorých niektoré sú a niektoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom nie je medzi nimi žiadny rozdiel, čo sa týka kvality, likvidity alebo transparentnosti. Vydávanie cenných papierov upravujú sektorové zákony a sú pod dohľadom regulátora. V súvislosti s navrhovanou zmenou si už sporitelia nebudú musieť zisťovať, na ktorý cenný papier z ich portfólia sa oslobodenie uplatňuje a na ktorý nie. Po novom teda príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, bude oslobodený od dane po uplynutí lehoty držby viac ako jeden rok. Pri cenných papieroch, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, bude toto oslobodenie platiť po uplynutí lehoty až troch rokov od obstarania.

Strata Do základu dane, resp. čiastkového základu dane z príjmov z prevodu opcií a z príjmov z prevodu cenných papierov sa po novom zahrnie zdaniteľný príjem znížený o straty z prevodu cenných papierov a z prevodu opcií v danom zdaňovacom období uskutočnené na regulovanom trhu. To v praxi znamená, že zo ziskov z prevodu opcií a cenných papierov bude možné odpočítať straty z prevodu opcií a cenných papierov, ktoré daňovému subjektu vznikli v rovnakom zdaňovacom období.

Dlhodobé sporenie V zákone o cenných papieroch sa zdvojnásobuje maximálna výška prostriedkov, ktorú možno v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať za jeden kalendárny rok z doterajších 3 000 eur na 6 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.

Máte otázky k tejto téme?

Neváhajte kontaktovať našich špecialistov.

cenne papiere

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac