Blíži sa termín na podanie žiadostí o vrátenie DPH z iných členských štátov

Nezabudnite podať žiadosť o vrátenie DPH z iných členských štátov Európskej Únie („VAT Refund“) za rok 2021.

Posledný deň, kedy tak môžete urobiť je 30. september 2022, avšak aby ste sa vyhli problémom pri podávaní žiadosti, odporúčame, aby ste žiadosť podali v dostatočnom predstihu pred uplynutím tohto termínu.

Žiadosť o vrátenie DPH je možné podať za obdobie najmenej troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v rámci jedného kalendárneho roka a najviac za obdobie jedného kalendárneho roka, pričom je možné podať aj žiadosť, ktorá sa týka tzv. zvyšku kalendárneho roka, a to za obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace. Za príslušný kalendárny rok je možné do jedného členského štátu podať aj viacero žiadostí o vrátenie DPH.

Minimálna výška sumy vrátenej DPH prostredníctvom podanej žiadosti predstavuje 50 EUR, resp. 400 EUR. V prípade, ak sa žiadosť o vrátenie dane podáva za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje nesmie byť menej ako 400 EUR. Ak sa žiadosť podáva za obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace (ak toto obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roka) alebo za obdobie celého kalendárneho roka, minimálna výška sumy DPH na vrátenie predstavuje 50 EUR.

Vo všeobecnosti, nárok na vrátenie DPH majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na Slovensku a kúpili tovary a služby v iných členských štátoch s DPH príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania.

Na záver by sme radi doplnili, že žiadosť o vrátenie DPH je možné podať výlučne elektronicky prostredníctvom aplikácie VAT Refund na portáli Finančnej správy.

 

Potrebujete pomôcť s vypracovaním žiadosti o vrátenie DPH z iných členských štátov alebo máte inú otázku k tejto problematike?

Neváhajte sa obrátiť našich špecialistov!

VAT_refund

Najnovšie správy

naroky tehotnych

Nároky tehotných zamestnankýň

Čítaj viac
energodotacie

Nová výzva na energodotácie

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac