Ako môže systém podpory kvality pomôcť pri rozširovaní vašej firmy?

Kvalitné informácie z podnikových systémov – nutné zlo alebo otázka prežitia?

Rast našej ekonomiky ide ruka v ruke so silnejúcou konkurenciou v každom odvetví. Spoločnosti sú na pravidelnej báze konfrontované svojimi odberateľmi ohľadne predajných cien odoberaných produktov a súčasne rokujú s dodávateľmi o cenách vstupov. Uvedený konkurenčný boj sa bytostne dotýka najmä malých a stredných podnikov, kde vlastníci nemajú zdroje na financovanie pravidelných investícií a takto znižovať výrobné náklady. Musia hľadať rezervy a úspory na každom jednom úseku – pri nákupe, vo výrobe,  či správe firmy ako celku.

Odpovede potrebné pre majiteľov

Doba, kedy vlastníci malých podnikov vedeli o každej jednej faktúre a vystačili si s jednoduchým cash-flow na báze vyšlých, došlých faktúr a splátok prevádzkového úveru je dávno preč. Dnes sú vlastníci a manažment týchto firiem postavení pred zložitejšie otázky, ktoré prináša silnejúca konkurencia.  Potrebujú odpovede na otázky ako:  „Aká je ziskovosť mojich produktov či produktových skupín?  Ktorý zákazník mi prináša najväčšiu maržu?  Aká je moja nákladová štruktúra v porovnaní s konkurenciou?   Viem pripraviť reálnu kalkuláciu ceny svojich produktov?“ To sú len príklady zadaní, ktoré ako poradcovia čoraz častejšie počúvame od našich klientov a vedúcich pracovníkov ich firiem.

Komplexné informácie

S nárastom komplexnosti zadaní sa musí zmeniť aj informačná základňa, ktorou tento sektor disponuje. Účtovné a skladové systémy spoločností musia byť prispôsobené alebo upgradované pre potreby detailného sledovania a priraďovania nákladov na produkty, činnosti či výrobné strediská (tzv. workshopy). Zodpovední pracovníci musia pochopiť, že tieto informácie sú dôležité pre rozhodovací proces a nie iba byrokracia navyše.

Iba cez adresné priraďovanie priamych výrobných nákladov na produkty a zákazníkov a systematickú alokáciu zvyšných režijných nákladov (výrobná, odbytová, správna réžia) pomocou tzv. alokačných kľúčov alebo driverov je možné poskytnúť manažmentu týchto firiem kvalitné informácie pre potreby rozhodovania sa a pre zodpovedanie otázok, ktoré si dnes kladú.

Informácie predstavujú moc. Platilo to v minulosti a platí to aj dnes. Bez kvalitných a pravidelne poskytovaných informácií z podnikových systémov je možné firmu riadiť len pocitovo. A v dnešnej dobe to už nestačí.

Potrebujete poradiť?

Sme tu pre Vás. 

Najnovšie správy

naroky tehotnych

Nároky tehotných zamestnankýň

Čítaj viac
energodotacie

Nová výzva na energodotácie

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac