Výška životného minima platná od 1.7.2024

Životné minimum je definované zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. 

Výška životného minima sa mení každoročne k 1. júlu bežného kalendárneho roka a platí do 30. júna nasledujúceho roka, pričom v zákone je ustanovené, že nemôže klesnúť oproti výške z predchádzajúceho obdobia .

Pri určení výšky životného minima sa vychádza z koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, potrebných na zabezpečenie základných životných podmienok.

Dňa 14.5.2024 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu , že index spotrebiteľských cien sa v apríli 2024 medziročne zvýšil za nízkopríjmové domácnosti o 1,9 % .

Tento koeficient má vplyv na stanovenie  súm životného minima platných od 1.7.2024.

Dňa 27.06.2024 bolo zverejnené v Zbierke zákonov  opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod číslom 149/2024 Z. z. zo dňa 18.06.2024, ktorým sa upravujú sumy životného minima platné od 01. 07. 2024.

Životné minimum platné od 1.7.2024 do 30.6.2025

 • plnoletá fyzická osoba: 273,99 eur
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 191,14 eur
 • dieťa ( zaopatrené neplnoleté / nezaopatrené ): 125,11 eur

Ministerstvo práce prostredníctvom veličiny životného  minima určuje, do akej miery stúpnu ďalšie veličiny. Úpravy v životnom minime majú priamy či nepriamy dopad na výšku rôznych dávok, veličín, odvodov či daní , ktoré ovplyvňujú rodinné rozpočty zamestnancov .

Výška životného minima ovplyvňuje napríklad  :

 • minimálne zdravotné odvody zamestnanca pre nasledujúci rok  ( musia byť minimálne vo výške  odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu – 11% a 4% z 273,99 eur )
 • nepostihnuteľná základná suma povinného ( 140 % životného minima – 383,59 eur )
 • nepostihnuteľná základná suma na vyživovanú osobu  ( 25% z nepostihnuteľnej základnej sumy na povinného  – 95,89 eur )
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ( 21-násobok životného minima )
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela ( 19,2-násobok životného minima )
 • výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania ( 1/2 ročnej NČZD )
 • základ dane, do ktorého má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane ( 92,8-násobok životného minima – 25 426,27 eur )
 • hranica základu dane po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane ( 176,8-násobok životného minima)
 • suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku , ktorú je potrebné aby poistenec dosiahol , aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok  ( 1,6 násobok životného minima  -  483,40 eur )
 • rodičovský príspevok ( od 01.01.2025 – 482,30 eur ,  ...ak rodič nepoberal materské 351,80 eur)
 • maximálna odmena, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie aby nedošlo k jeho vyradenie ( rovná sa výške životného minima – 273,99  )
 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe ( rovná sa výške životného minima – 273,99  )

Mzdoví účtovníci musia tieto zmeny dôkladne sledovať a aplikovať ich v praxi. Monitorovanie legislatívnych zmien, má  priamy dopad na mzdy , dane, či zrážky,  a je potrebné aby boli implementované v mzdových softwaroch k zabezpečeniu správnosti výpočtu miezd v súlade s aktuálne platnými predpismi  .

Potrebujete pomôcť v tejto téme?

Neváhajte nás kontaktovať!

Najnovšie správy

daň z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2024

Čítaj viac
životne_minimum

Výška životného minima platná od 1.7.2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac