Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

S blížiacim sa dovolenkovým obdobím sa čoraz viac zamestnávateľov zaoberá témou regenerácie svojich zamestnancov.

Dávame vám do pozornosti zhrnutie legislatívneho rámca k téme Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu v roku 2022.

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov  (§ 152a zákona č. 311/2001 ZP)   sa týka zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov  Táto povinnosť im vyplýva zo zákona.

Podmienky na nárok na príspevok na rekreáciu a na rekreačný poukaz v roku 2022

 • pracovný pomer daného zamestnanca trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov (ku dňu začatia rekreácie)
 • zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy
 • zamestnanec je zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov
 • zamestnanec podal žiadosť o príspevok na rekreačný poukaz
 • zamestnanec predložil správne účtovné doklady o rekreácii

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2022

 • príspevok na rekreáciu  je vo výške 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však v sume 275 € za kalendárny rok
 • ak zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok, suma príspevku na rekreáciu sa  znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Odvody a dane z príspevku na rekreáciu:

 • podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  je suma tohto príspevku (max 275 € ročne) oslobodená od platenia daní aj odvodov zamestnancom a zamestnávateľom

Oprávnené výdavky vynaložené na rekreáciu

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR
 • pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby, alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • organizované viac dňové  aktivity počas školských prázdniny (detský tábor) na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúceho základnú školu, alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií

Zamestnanec má  nárok na príspevok na rekreáciu aj v prípade, ak sa zúčastnil rekreácie viac nocí po sebe vo viacerých ubytovacích zariadeniach.

Preukázanými výdavkami vynaloženými na rekreáciu sú aj výdavky napr. na stravovacie služby, služby wellnessu, kúpeľné a zdravotné služby, vstup do fitnescentra, služby sprievodcov, lístky na lanovky a vleky, vstupy do bazénov..., musia však súvisieť s ubytovaním a musia byť súčasťou účtovného dokladu, kde je uvedené meno zamestnanca.

Zamestnávateľ poskytne príspevok aj na oprávnené výdavky spojené s rekreáciou rodiny zamestnanca, no výdavky na rekreáciu musia byť zaplatené z účtu zamestnanca alebo z účtu manželky (ak nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov).

Poskytnutie príspevku na rekreáciu je možné dvoma nasledovnými spôsobmi:

 1. poskytnutím rekreačného poukazu - zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi poukaz
 2. preplatením účtovných dokladov  -  zamestnanec  predloží  najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie

Ak zamestnanec  spĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok v najbližšom výplatnom termíne (ak sa nedohodnú inak).

O príspevok môže zamestnanec toho istého zamestnávateľa v priebehu kalendárneho roka požiadať aj opakovane, a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku .

Pre viac informácií neváhajte navštíviť našu webovú stránku, Facebook či LinkedIn.

Potrebujete poradiť?

Opýtajte sa nás.

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac
zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac