Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

S blížiacim sa dovolenkovým obdobím sa čoraz viac zamestnávateľov zaoberá témou regenerácie svojich zamestnancov.

Dávame vám do pozornosti zhrnutie legislatívneho rámca k téme Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu v roku 2022.

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov  (§ 152a zákona č. 311/2001 ZP)   sa týka zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov  Táto povinnosť im vyplýva zo zákona.

Podmienky na nárok na príspevok na rekreáciu a na rekreačný poukaz v roku 2022

 • pracovný pomer daného zamestnanca trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov (ku dňu začatia rekreácie)
 • zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy
 • zamestnanec je zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov
 • zamestnanec podal žiadosť o príspevok na rekreačný poukaz
 • zamestnanec predložil správne účtovné doklady o rekreácii

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2022

 • príspevok na rekreáciu  je vo výške 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však v sume 275 € za kalendárny rok
 • ak zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok, suma príspevku na rekreáciu sa  znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Odvody a dane z príspevku na rekreáciu:

 • podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  je suma tohto príspevku (max 275 € ročne) oslobodená od platenia daní aj odvodov zamestnancom a zamestnávateľom

Oprávnené výdavky vynaložené na rekreáciu

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR
 • pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby, alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • organizované viac dňové  aktivity počas školských prázdniny (detský tábor) na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúceho základnú školu, alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií

Zamestnanec má  nárok na príspevok na rekreáciu aj v prípade, ak sa zúčastnil rekreácie viac nocí po sebe vo viacerých ubytovacích zariadeniach.

Preukázanými výdavkami vynaloženými na rekreáciu sú aj výdavky napr. na stravovacie služby, služby wellnessu, kúpeľné a zdravotné služby, vstup do fitnescentra, služby sprievodcov, lístky na lanovky a vleky, vstupy do bazénov..., musia však súvisieť s ubytovaním a musia byť súčasťou účtovného dokladu, kde je uvedené meno zamestnanca.

Zamestnávateľ poskytne príspevok aj na oprávnené výdavky spojené s rekreáciou rodiny zamestnanca, no výdavky na rekreáciu musia byť zaplatené z účtu zamestnanca alebo z účtu manželky (ak nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov).

Poskytnutie príspevku na rekreáciu je možné dvoma nasledovnými spôsobmi:

 1. poskytnutím rekreačného poukazu - zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi poukaz
 2. preplatením účtovných dokladov  -  zamestnanec  predloží  najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie

Ak zamestnanec  spĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok v najbližšom výplatnom termíne (ak sa nedohodnú inak).

O príspevok môže zamestnanec toho istého zamestnávateľa v priebehu kalendárneho roka požiadať aj opakovane, a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku .

Pre viac informácií neváhajte navštíviť našu webovú stránku, Facebook či LinkedIn.

Potrebujete poradiť?

Opýtajte sa nás.

Najnovšie správy

elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac
zmena vysky stravneho

Zmena výšky stravného od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac