Pripravované zmeny v daňovej oblasti na rok 2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení daňový zákon, ako aj ďalšie daňové zákony, vstúpil do schvaľovacieho procesu. Prinášame vám významné navrhované zmeny. Konečné znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa však môže ešte zmeniť.

Hlavným cieľom návrhu je zaviesť ďalšie účinné nástroje na boj proti daňovým podvodom. Ide o nové opatrenia, z ktorých najvýznamnejšie sú index daňovej spoľahlivosti a diskvalifikácia osôb.

Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti je posúdenie daňového subjektu na základe plnenia jeho zákonných povinností voči finančnej správe. Berie do úvahy tiež ekonomické ukazovatele ako je počet zamestnancov, obrat alebo hospodárske výsledky. Navrhovaný index daňovej spoľahlivosti, ktorý bol doteraz neverejný, má byť od januára 2022 transparentný a verejný.

Bude sa vzťahovať na podnikateľov, ktorí sú registrovaní na daň z príjmov a bude mať predovšetkým motivujúci charakter. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napr. včasné podanie daňového priznania a platby dane) budú odmenené výhodami. Naopak, tí podnikatelia, ktorí nie sú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Po nadobudnutí účinnosti navrhovanej novely dostane daňový subjekt svoj prvý index daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca nasledujúceho po dvoch rokoch po skončení roka, v ktorom bol daňový subjekt zaregistrovaný na daň z príjmov. Ak dôjde k zmene indexu pre konkrétny daňový subjekt, daňový úrad zašle odôvodnené oznámenie o novom indexe daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca po skončení hodnotiaceho obdobia, čo je kalendárny polrok.

V oznámení sa uvedú najmä výhody, na ktoré bol daňový subjekt kvalifikovaný, a to, čo bolo posúdené v tejto kvalifikácii. Medzi výhody pre vysoko spoľahlivých daňovníkov patria napríklad:

  • príprava čiastkového protokolu v rámci daňových kontrol daňovým úradom,
  • dlhšie, najmenej 15-dňové lehoty, ktoré daňový úrad poskytol daňovému subjektu v rámci daňových kontrol alebo miestnych vyšetrovaní,
  • polovičná výška úhrady za záväzné stanovisko alebo rozhodnutie o použití metódy transferového oceňovania.

Kritériá, na základe ktorých bude daňový subjekt posudzovaný indexom daňovej spoľahlivosti, budú upravené vo vyhláške ministerstva financií. Kritériami sú vybrané povinnosti daňových subjektov vyplývajúce z osobitných daňových predpisov. Podrobnosti o samotných pohľadávkach, podmienky na určenie indexu daňovej spoľahlivosti, ako aj spôsob, akým sa určí, budú zverejnené na internetovej stránke finančného riaditeľstva.

 

Diskvalifikácia osôb

Podľa pravidla diskvalifikácie navrhlo Ministerstvo financií SR vylúčiť fyzické osoby z možnosti byť štatutárnym orgánom na tri roky, ak subjekty, v ktorých zastávali funkciu štatutárneho orgánu, si riadne neplnili svoje daňové povinnosti. Dôvodom tejto novely je boj proti daňovým podvodom s cieľom zlepšiť výber daní a vyčistiť podnikateľské prostredie.

 

Ďalšie navrhované zmeny

Ďalším navrhovaným opatrením v pripravovanej zmene daňového poriadku je zníženie administratívnej záťaže zrušením osvedčení o fyzickej registrácii. Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže nebude tiež potrebné oznamovať niektoré údaje, ktoré môže finančná správa získať z iných registrov (napríklad oznamovacia povinnosť v súvislosti s likvidáciou, konkurzom a reštrukturalizáciou atď.).

Navrhovanou novelou sa mení aj zákon o dani z pridanej hodnoty súborom legislatívnych opatrení zameraných na zlepšenie výberu DPH. Najdôležitejšie bude pre platiteľa DPH nová možnosť overiť si, či platí svojmu dodávateľovi protihodnotu na bankový účet známy finančnému riaditeľstvu. Všetci platitelia DPH budú musieť oznámiť Finančnému riaditeľstvu svoje bankové účty, ktoré použijú v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Urobia tak elektronicky prostredníctvom predvyplneného formulára. Finančné riaditeľstvo zverejní zoznam a bude ho pravidelne aktualizovať. Ak zákazník zaplatí za tovar alebo služby na iný účet, ako je účet oznámený, môže byť vystavený riziku, že ak jeho dodávateľ nezaplatí DPH z tejto transakcie, bude za to zodpovedný.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať odborníkov na danú tému v našej spoločnosti. Nezabudnite sledovať náš web, Facebook či Linked-In pre najaktuálnejšie informácie.

Potrebujete bližšie informácie?

Kontaktujte nás.

Najnovšie správy

School

Obedy pre dieťa vo veku od 6 do 15 rokov „zadarmo“ a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 z pohľadu zamestnávateľa

Čítaj viac
prva-pomoc

Prvá pomoc pokračuje napojením na COVID automat

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac