Povinnosti vyplývajúce zo smernice DAC7 a zdaňovanie príjmov dosahovaných cez platformy

Cieľom smernice Rady (EÚ) 2021/514, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (tzv. smernica DAC7) je zavedenie nových pravidiel zameraných na zlepšenie postupov administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi a doplnenie oznamovania predajov a služieb prostredníctvom digitálnych platforiem.

Práve schválením novely zákona č. 250/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní došlo k transpozícii smernice DAC7 do slovenskej legislatívy. Výsledkom je zvýšenie daňovej transparentnosti a zlepšenie doterajšieho fungovania administratívnej spolupráce.

Novelou došlo k definovaniu inštitútu spoločných kontrol, ako zisťovaní, ktoré budú vykonávať orgány viacerých členských štátov spoločne, ak majú spoločný alebo doplňujúci záujem týkajúci sa daňových povinností rovnakých fyzických osôb alebo subjektov.

Novela ďalej zaviedla nový druh automatickej výmeny informácií o predávajúcich využívajúcich platformy. Tá by mala pomôcť daňovým úradom pri správnom vyčíslení zdaniteľných príjmov osôb predávajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem bez fyzickej prítomnosti. Ide o platformy ponúkajúce predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov a nehnuteľného majetku, ako aj poskytovanie rôznych osobných služieb (napr. ubytovacích, dopravných, stravovacích). Zjednodušila sa tak výmena informácií o príjmoch predávajúcich, ktoré po novom automaticky prúdia z platforiem k jednotlivým členským štátom.

Práve pre zabezpečenie tejto výmeny informácií sa zaviedla oznamovacia povinnosť pre oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem voči Finančnej správe. Tá tieto informácie vymieňa s inými členskými a zmluvnými štátmi. Prevádzkovatelia platformy majú povinnosť, okrem svojich vlastných identifikačných údajov, oznamovať aj informácie za každého predávajúceho, ktorý využíva ich platformu. Tieto informácie predstavujú najmä základné identifikačné údaje jednotlivých predávajúcich, identifikátory ich finančných účtov, členský štát ich daňovej rezidencie, celkovú odplatu za oznamovacie obdobie, ktorú dosiahli realizovaním činností prostredníctvom platformy, ako aj poplatky zrazené oznamujúcim prevádzkovateľom platformy. Z oznamovacej povinnosti sú však niektorí predajcovia vylúčení. Ide napríklad o vládne subjekty, alebo subjekty, s akciami ktorých sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi. Ďalej sú z oznámenia vylúčené subjekty prenajímajúce nehnuteľnosti, ak počet ich transakcií cez platformu presiahol 2 000 za obdobie, alebo subjekty, pre ktorého prevádzkovateľ platformy sprostredkoval menej ako 30 predajov tovaru v celkovej hodnote odplaty menej ako 2 000 EUR.

Všetky uvedené informácie je prevádzkovateľ platformy povinný oznámiť príslušnému orgánu za daný kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka prostredníctvom predpísaného formulára.

Prevádzkovatelia platforiem, ktorým táto oznamovacia povinnosť vznikne vo viacerých členských štátoch si môžu vybrať, v ktorom členskom štáte budú svoju povinnosť plniť. Musia o tom ale informovať príslušné orgány všetkých dotknutých členských štátov. V Slovenskej republike sú prevádzkovatelia tento výber povinní nahlásiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy sa stali oznamujúcimi prevádzkovateľmi platforiem. Na druhej strane sú prevádzkovatelia platforiem neusadení v niektorom z členských štátov povinní požiadať o registráciu bezodkladne po začatí vykonávania činnosti prevádzkovateľa platformy.

Za nesplnenie si oznamovacích a registračných povinností uloží správca dane pokutu.

Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2023 s výnimkou ustanovení o spoločnej kontrole, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. januára 2024.

Praktické dopady

Uvedenie novely do platnosti v praxi znamená, že Finančná správa má kompletné identifikačné údaje aj informácie o príjmoch subjektov predávajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem, či už pôjde o predaj tovaru, prenájom, alebo poskytovanie ubytovacích alebo stravovacích služieb.

Kým doposiaľ slovenská legislatíva nedokázala zachytiť tovary a služby ponúkané na digitálnych platformách, implementáciou smernice DAC7 je to možné. Správca dane môže získané informácie porovnať s daňovými priznaniami k dani z príjmov predajcov. V prípade nesúladu môže následne začať daňovú kontrolu, čím by sa malo výrazne zamedziť vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom.

Zaujíma Vás, či a ako sa implementácia smernice DAC7 môže dotknúť Vášho podnikania?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

znizenie urokovej sadzby

Zníženie úrokovej sadzby pri odklade platenia dane alebo platení dane v splátkach

Čítaj viac
vylucenie-fyzickej-osoby-z-funkcie-clena-statutarneho-organu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac