Nový zákon o hroziacom úpadku – aké sú nové povinnosti podnikateľov? (Časť I.)

Dňa 17.7.2022 vstúpi do účinnosti nový zákon č. 111/2022 Z.z o riešení hroziaceho úpadku. Jedná sa o úplne novú právnu úpravu. Prináša nové možnosti a zároveň ukladá podnikateľom nové povinnosti.

Cieľom tohto zákona je riešiť situáciu podnikateľov, ktorým hrozí úpadok. Zmyslom právnej úpravy je včas vyriešiť situáciu tak, aby podnikateľ mohol ďalej pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti a vyhol sa likvidačnému bankrotu.

V prvom článku zo série článkov k tomuto zákonu sa budeme venovať nástrojom na riešenie situácie podniku v ťažkostiach, dočasnej ochrane a povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť.

 • Nástroje na riešenie situácie podniku v ťažkostiach

Zákon predpokladá riešenie hroziaceho úpadku novými nástrojmi, a to (i) verejná preventívna reštrukturalizácia a (ii) neverejná preventívna reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii ostáva zachovaná na riešenie reálneho úpadku dlžníka.

Využitie verejnej preventívnej reštrukturalizácie je právom dlžníka a môže začať len na návrh dlžníka. Neverejná preventívna reštrukturalizácia je v podstate dohoda dlžníka s bankou, ktorá je vo väčšine prípadov i jeho najväčším veriteľom.

 • Dočasná ochrana

Súd poskytne ochranu podnikateľovi najdlhšie na obdobie šiestich mesiacov. Benefity dočasne ochrany sú nasledovné:

 1. dlžník nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
 2. na majetok dlžníkovi nemožno vyhlásiť konkurz, povoliť reštrukturalizáciu alebo začať exekúciu okrem exekúcie daňových či colných pohľadávok a pohľadávok z poskytnutých dotácií,
 3. začaté konkurzné & reštrukturalizačné konanie sa prerušuje,
 4. nie je možné začať výkon záložného práva na majetok patriaci dlžníkovi a takéto právo vykonať,
 5. nie je možné započítať voči dlžníkovej pohľadávke spriaznenú pohľadávku, 
 6. pre omeškanie dlžníka, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemožno vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy, odoprieť plnenie zo zmluvy alebo zmeniť obsah zmluvy,
 7. dlžník je oprávnený prednostne plniť nový záväzok pred starým záväzkom a nespriaznený záväzok pred spriazneným záväzkom.

Dočasná ochrana nechráni podnikateľa pred nárokmi zamestnancov.

 • Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť

Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť. POZOR: Nesplnenie tejto povinnosti postihuje osobne štatutárneho zástupcu spoločnosti!

Zároveň sa zjednodušujú pravidlá pre veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka.

Máte otázky k tejto téme?

Tím VGD Legal je pripravený Vám poskytnúť právnu pomoc, či už ste v pozícii dlžníka alebo veriteľa.

Najnovšie správy

zmena príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac