Legislatívne zmeny v roku 2022 v právnej oblasti

Pozrime sa spolu na zmeny v oblasti práva v roku 2022, ktoré sa týkajú podnikateľov a to v oblasti pracovného, stavebného aj korporátneho práva.

Pracovné právo

Najdôležitejšie zmeny zákonníka práce od 01. 01. 2022

 • Nový výpovedný dôvod - výpoveď z dôvodu dovŕšenia 65 rokov - aktualizácia: pozastavená účinnosť z titulu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky - zamestnávatelia ho teda nebudú môcť zatiaľ využívať
 • Stravovanie:
  • najneskôr od 1. 1. 2022 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny, zabezpečiť buď stravovanie v stravovacom zariadení alebo ak stravovanie v stravovacom zariadení nezabezpečuje, je povinný umožniť zamestnancovi si vybrať medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na stravovanie;
  • dochádza k zjednoteniu maximálnej výšky príspevku pre všetky formy stravovania (príspevok zamestnávateľa na jedlo, príspevok na stravovaciu poukážku tzv. gastrolístok a finančný príspevok na stravovanie) a to najviac vo výške 55 % zo sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
  • V prípade, ak by zamestnávateľ poskytol vyšší príspevok na stravovanie, ten sa už nebude považovať za daňový výdavok a bude podliehať odvodom zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca. Zamestnávateľ však môže zamestnancovi poskytovať vyšší príspevok zo sociálneho fondu, čím by bol oslobodený od dane a odvodov.
 • Podpora v čase skrátenej práce (kurzarbeit)
  • 1. 1. 2022 mal pôvodne nadobudnúť účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o Kurzarbeit“), ktorý upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len ako „podpora“). Účinnosť Zákona o Kurzarbeit sa však posunie na 1. 3. 2022. 
  • POZOR zákonodarca síce posunul čerpanie Kurzarbeitu, ale nenadviazal na to posun výnimky z povinnosti zápisu poberateľa COVID pomoci do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „RPVS“). A preto tí podnikatelia, ktorí budú za január a február 2022 čerpať prvú pomoc, budú mať za určitých podmienok povinnosť zápisu do RPVS.

Najdôležitejšie pripravované zmeny zákonníka práce od 01. 08. 2022. - novela navrhuje:

 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy  (napr. spresnenie podstatných náležitostí pracovnej zmluvy ),
 • rozšírenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva (napr. čo sa týka miesta výkonu práca a jeho určenia )
 • ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe 
 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov (napr. možnosť žiadať flexibilné formy práce),

Stavebné právo

V roku 2022 má prísť k schváleniu nového stavebného zákona s účinnosťou od 1. 1. 2023. Najdôležitejšie zmeny:

 • celý proces získania stavebného povolenia by mal byť elektronický;
 • zrušia sa všetky stavebné úrady a vznikne nový centrálny stavebný úrad, ktorý bude mať detašované pracoviská v jednotlivých krajoch;
 • cca. od roku 2030 by mali všetky obce mať vypracované nové územné plány podľa novej metodiky. Táto povinnosť bude hradená z fondu obnovy. Územné rozhodnutie nebude potrebné, ak bude mať obec územný plán podľa novej metodiky;
 • určia sa záväzné termíny na vyjadrenia dotknutých orgánov. Ak sa dotknutý orgán v lehote nevyjadrí, bude sa to považovať za jeho súhlas.

Korporátne právo

Inštitút obnovenia zápisu vymazaných obchodných spoločností od 14. 12. 2021

 • novela obchodného zákonníka umožnila pokračovanie vymazaným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny základného imania zo slovenskej meny na menu euro.
 • novela dočasne zavádza inštitút obnovenia zápisu takto vymazaných obchodných spoločností do obchodného registra. Návrh na obnovenie zápisu treba podať do 31.01.2022.

Rodinný podnik od 1.7.2022

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza aj novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá okrem iného zavádza pojem rodinný podnik ako aj mechanizmus registrácie rodinného podniku či vznik nového orgánu „rada rodinného podniku“.

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

V medzirezortnom pripomienkovou konaní sa nachádza nový zákon o riešení hroziaceho úpadku:

 • cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú a rýchlu preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka;
 • vracia sa povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť.

Chcete sa lepšie pripraviť na nadchádzajúce zmeny?

Kontaktujte nás!

Najnovšie správy

zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac
kurzarbeit na Slovensku

Kurzarbeit je nástupcom Prvej pomoci pre zamestnávateľov

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac