Legislatívne zmeny v roku 2022 v právnej oblasti

Pozrime sa spolu na zmeny v oblasti práva v roku 2022, ktoré sa týkajú podnikateľov a to v oblasti pracovného, stavebného aj korporátneho práva.

Pracovné právo

Najdôležitejšie zmeny zákonníka práce od 01. 01. 2022

 • Nový výpovedný dôvod - výpoveď z dôvodu dovŕšenia 65 rokov - aktualizácia: pozastavená účinnosť z titulu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky - zamestnávatelia ho teda nebudú môcť zatiaľ využívať
 • Stravovanie:
  • najneskôr od 1. 1. 2022 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny, zabezpečiť buď stravovanie v stravovacom zariadení alebo ak stravovanie v stravovacom zariadení nezabezpečuje, je povinný umožniť zamestnancovi si vybrať medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na stravovanie;
  • dochádza k zjednoteniu maximálnej výšky príspevku pre všetky formy stravovania (príspevok zamestnávateľa na jedlo, príspevok na stravovaciu poukážku tzv. gastrolístok a finančný príspevok na stravovanie) a to najviac vo výške 55 % zo sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
  • V prípade, ak by zamestnávateľ poskytol vyšší príspevok na stravovanie, ten sa už nebude považovať za daňový výdavok a bude podliehať odvodom zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca. Zamestnávateľ však môže zamestnancovi poskytovať vyšší príspevok zo sociálneho fondu, čím by bol oslobodený od dane a odvodov.
 • Podpora v čase skrátenej práce (kurzarbeit)
  • 1. 1. 2022 mal pôvodne nadobudnúť účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o Kurzarbeit“), ktorý upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len ako „podpora“). Účinnosť Zákona o Kurzarbeit sa však posunie na 1. 3. 2022. 
  • POZOR zákonodarca síce posunul čerpanie Kurzarbeitu, ale nenadviazal na to posun výnimky z povinnosti zápisu poberateľa COVID pomoci do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „RPVS“). A preto tí podnikatelia, ktorí budú za január a február 2022 čerpať prvú pomoc, budú mať za určitých podmienok povinnosť zápisu do RPVS.

Najdôležitejšie pripravované zmeny zákonníka práce od 01. 08. 2022. - novela navrhuje:

 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy  (napr. spresnenie podstatných náležitostí pracovnej zmluvy ),
 • rozšírenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva (napr. čo sa týka miesta výkonu práca a jeho určenia )
 • ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe 
 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov (napr. možnosť žiadať flexibilné formy práce),

Stavebné právo

V roku 2022 má prísť k schváleniu nového stavebného zákona s účinnosťou od 1. 1. 2023. Najdôležitejšie zmeny:

 • celý proces získania stavebného povolenia by mal byť elektronický;
 • zrušia sa všetky stavebné úrady a vznikne nový centrálny stavebný úrad, ktorý bude mať detašované pracoviská v jednotlivých krajoch;
 • cca. od roku 2030 by mali všetky obce mať vypracované nové územné plány podľa novej metodiky. Táto povinnosť bude hradená z fondu obnovy. Územné rozhodnutie nebude potrebné, ak bude mať obec územný plán podľa novej metodiky;
 • určia sa záväzné termíny na vyjadrenia dotknutých orgánov. Ak sa dotknutý orgán v lehote nevyjadrí, bude sa to považovať za jeho súhlas.

Korporátne právo

Inštitút obnovenia zápisu vymazaných obchodných spoločností od 14. 12. 2021

 • novela obchodného zákonníka umožnila pokračovanie vymazaným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny základného imania zo slovenskej meny na menu euro.
 • novela dočasne zavádza inštitút obnovenia zápisu takto vymazaných obchodných spoločností do obchodného registra. Návrh na obnovenie zápisu treba podať do 31.01.2022.

Rodinný podnik od 1.7.2022

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza aj novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá okrem iného zavádza pojem rodinný podnik ako aj mechanizmus registrácie rodinného podniku či vznik nového orgánu „rada rodinného podniku“.

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

V medzirezortnom pripomienkovou konaní sa nachádza nový zákon o riešení hroziaceho úpadku:

 • cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú a rýchlu preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka;
 • vracia sa povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť.

Chcete sa lepšie pripraviť na nadchádzajúce zmeny?

Kontaktujte nás!

Najnovšie správy

znizenie urokovej sadzby

Zníženie úrokovej sadzby pri odklade platenia dane alebo platení dane v splátkach

Čítaj viac
vylucenie-fyzickej-osoby-z-funkcie-clena-statutarneho-organu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac