Kríza – aké zmeny prináša novela obchodného zákonníka?

Novela Obchodného zákonníka upravila definíciu spoločnosti v kríze.

Spoločnosť je v kríze, ak

  1. je v úpadku alebo
  2. jej úpadok hrozí alebo
  3. má pomer vlastného imania a záväzkov menej ako 8 ku 100.

Podľa novely zákona o konkurze spoločnosti hrozí úpadok ak možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jej platobná neschopnosť.

Zrušuje sa síce § 67b Obchodného zákonníka, ktorý stanovoval povinnosti štatutárnemu orgánu spoločnosti v kríze. Novelou sa zároveň dopĺňa zákon o konkurze, ktorý túto problematiku upravuje oveľa prísnejšie a podrobnejšie ako Obchodný zákonník, vrátane postihu osoby štatutárneho zástupcu pokutou vo výške 12.500,-EUR. O povinnostiach štatutára spoločnosti v kríze sa dočítate v našom osobitnom článku.

Zrušenie reštrikcií pri predaji väčšinového obchodného podielu

S účinnosťou od 17. 7. 2022 Obchodný zákonník nerozlišuje medzi väčšinovým a menšinovým obchodný podielom. Už nebude potrebné čakať na rozhodnutie registrového súdu, ale účinky prevodu obchodného podielu nastanú účinnosťou zmluvy bez ohľadu na veľkosť obchodného podielu.

Zároveň nebude potrebné predkladať registrovému súdu súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu resp. čestné vyhlásenia prevodcu a nadobúdateľa.

Prevzatie imania verejnej obchodnej spoločnosti

Imanie zrušenej verejnej obchodnej spoločnosti môže prevziať len osoba zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, a nie fyzická osoba ako doposiaľ.

Ustanovenie likvidátora spoločnosti

V prípade ak spoločníci spoločnosti alebo valné zhromaždenie spoločnosti rozhodnú o zrušení spoločnosti, sú povinní súčasne ustanoviť aj likvidátora. Ruší sa teda možnosť následného ustanovenia likvidátora.

Ak dôjde k zrušeniu spoločnosti súdom, budú spoločníci spoločnosti alebo valné zhromaždenie povinní ustanoviť likvidátora do 60 dní od zrušenia spoločnosti tak, aby spoločnosť vstúpila do likvidácie najneskôr do 90 dní od zrušenia spoločnosti.

Prílohy k návrhu na výmaz spoločnosti po skončení likvidácie

Ak má likvidovaná spoločnosť daňový nedoplatok alebo ak sa v likvidovanej spoločnosti vykonáva daňová kontrola bude od 17. 7. 2022 likvidátor povinný priložiť k návrhu na výmaz spoločnosti písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku a zároveň aj vyhlásenie o tom, že daňová kontrola neprebieha. Do 16. 7. postačuje priložiť jeden z týchto dokumentov.

Potrebujete v tejto oblasti pomôcť? Ozvite sa nám!

Náš tím VGD Legal je pripravený poradiť v každej situácii to najlepšie a najvýhodnejšie riešenie.

Najnovšie správy

zmena  príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac