Modernizácia/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Cieľ inovačných poukážok pomoc pre podniky:
• je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu
z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich
elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice)
• maximálna intenzita pomoci je 45%

Oprávnené územie:
Všetky kraje Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:
FYZICKÁ alebo PRÁVNICKÁ osoba, ktorá ku dňu predloženia žiadosti prevádzkuje
bioplynovú stanicu vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu.

Oprávnenosti projektu:
Oprávnenými na účely tejto výzvy sú nasledovné typy projektov:
A. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na modernizáciu
existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu alebo
B. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na transformáciu
existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia
vyrábajúce biometán (biometánové stanice).
Výsledkom realizácie projektu musí byť:
- v prípade projektov typu A: - technologické zhodnotenie bioplynovej
stanice spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení celkovej účinnosti,
znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu
elektriny, ktoré výrobca elektriny preukáže správou z energetického auditu
a zároveň
- inštalovaný výkon minimálne na úrovni 95 % inštalovaného výkonu pred
modernizáciou a zároveň
- predĺženie životnosti modernizovanej bioplynovej stanice.
- v prípade projektov typu B: - zariadenie na výrobu biometánu vytvorené
transformáciou bioplynovej stanice.
Žiadateľ kvantifikuje požadované výsledky realizácie projektu prostredníctvom
nasledovných merateľných ukazovateľov:
- v prípade projektov typu A: - Modernizovaný inštalovaný výkon v MW21
- v prípade projektov typu B: - Transformovaný inštalovaný výkon v MW22

Oprávnené výdavky:
Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na:
• projekt typu A je 1 milión EUR
• projekt typu B je 1,5 milióna EUR.
Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú investičné výdavky
potrebné na:
- modernizáciu existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu (projekty typu
A) alebo
- transformáciu existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu na zariadenie
vyrábajúce biometán (projekty typu B).

Indikatívna alokácia výzvy:
Výška alokácie 26 331 000 EUR z toho:
- 9 331 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc
vyrábajúcich elektrinu (projekty typu A)
- 17 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia
vyrábajúce biometán ( projekty typu B)

Harmonogram výzvy:
Vyhlásenie výzvy: 14.8.2023
Uzavretie výzvy: 31.10.2023

vyroba elektriny

AKO VÁM VGD POMÔŽE PRI VÝZVE?

  • Napísanie žiadosti 
  • Podpora počas podávania žiadosti
  • Podpora a spolupráca pri komunikácii s poskytovateľom pomoci
  • Podpora pri vypracovaní a podávaní záverečnej správy
  • Podpora pri podávaní žiadosti a platbu
  • Podpora pri ukončení projektu 

Potrebujete pomôcť s výzvou?

Neváhajte nás kontaktovať!