Pomôžeme Vám získať podporu prostredníctvom digitálnych a inovačných voucherov z Plánu obnovy

Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR inovačné a digitálne vouchery. Cieľom je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. 

Pomoc, ktorú je možné poskytnúť priemyselným podnikom vo všetkých veľkostných kategóriách, sa realizuje vo forme digitálnych a inovačných voucherov, spolu v hodnote až 30 000 EUR na firmu. Vouchery sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom požadovaná hodnota jedného inovačného alebo digitálneho vouchera je maximálne 15 000 eur  (85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu) a minimálne 5000 eur (pri voucheroch zameraných na ochranu práv priemyselného vlastníctva je to minimálne 2000 eur). Projekty musia byť zrealizované do 31.12.2025. Pred podaním žiadosti je potrebné vybrať realizátora. Spoločnosť VGD Slovakia má v realizácii projektov bohatú prax a je registrovaná pre obidva typy voucherov. 

digitalne a inovacne vouchre

 

digitalny voucher

Digitálny voucher

Cieľom digitálnych voucherov je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch prostredníctvom spolupráce s dodávateľmi týchto služieb. Zameriava sa na individualizované riešenia pre podniky v konkrétnych oblastiach digitalizácie. 

Oprávnené aktivity sa zameriavajú na vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia pre podniky v nasledovných oblastiach digitalizácie: kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, elektronický obchod (e-commerce), digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí.

Požadovaným výstupom je výstup vo forme návrhu individualizovaného riešenia digitalizácie podniku popísaného formou štúdie, analýzy, návrhu postupov alebo procesov digitalizácie, a pod. Z hľadiska obsahovej stránky projektu, projekt musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • navrhované realizované činnosti sú prínosné a jednoznačne dôjde k vyriešeniu zadania/problému/požiadavky súvisiaceho s digitalizáciou podniku žiadateľa
 • žiadateľ má po realizácii návrhu riešenia popísaného v projekte zrejmý potenciál zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom digitalizácie podniku.
inovacny voucher

Inovačný voucher

Cieľom inovačného voucheru je stimulácia spolupráce podnikateľských subjektov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi  výskumno - vývojových služieb a samosprávami ako aj podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja. 

Medzi oprávnené aktivity patrí:

a) Realizácia výskumno - vývojových služieb

 • pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov, služieb alebo procesov 
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe najmä: - meranie, - diagnostika, - testovanie, - skúšky, - rozbory, - analýzy, - overovanie, - výpočty, - návrhy nových systémov, - technologických postupov, - unikátnych konštrukčných riešení, - modelovania, - vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadení, prvkov systému, prototypu, - funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu (výrobku, služby alebo procesu), optimalizácia procesov, - vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov a pod. 

b) Ochrana práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí

Požadovaným výstupom je výstup vo forme štúdie, analýzy, výskumnej správy, postupov alebo procesov, technickej alebo výkresovej dokumentácie nových/inovovaných produktov a prípadné dodanie ich modelov alebo prototypov a funkčných vzoriek a pod. Z hľadiska obsahovej stránky projektu, projekt realizovaný aktivitou A. musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • navrhované realizované činnosti sú prínosné a jednoznačne dôjde k prenosu znalostí a technológií do praxe vo forme inovácií,
 • žiadateľ má po realizácii projektu zrejmý potenciál zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom vývoja, vylepšenia, inovácií existujúcich produktov, služieb a/alebo procesov, alebo sú aplikované znalosti a technológie prínosné pre žiadateľa alebo jeho zákazníka..
subsidies

Ako Vám VGD pomôže pri získaní voucherov?

 • Napísanie žiadosti podľa zamerania projektu
 • Podpora počas podávania žiadosti
 • Podpora a spolupráca pri komunikácii s poskytovateľom pomoci
 • Podpora pri vypracovaní a podávaní záverečnej správy
 • Podpora pri podávaní žiadosti a platbu
 • Podpora pri ukončení projektu 

 

 

Neviete ako by ste poukážky využili? Inšpirujte sa!

Pozrite si záznam z webinára na túto tému, ktorý sme nedávnu realizovali.

V prípade záujmu o pomoc pri získaní digitálnych/inovačných poukážok a ich realizácii, prosím vyplňte tento dotazník.

Potrebujete pomôcť so získaním inovačného alebo digitálneho voucheru?

Neváhajte nás kontaktovať!