Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Cieľ výzvy:

zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky

maximálna intenzita pomoci je  vo výške 45%

Harmonogram výzvy:

Termín vyhlásenia výzvy: 20.10.2023

Termín uzavretia výzvy: 15.1.2024

Oprávnení žiadatelia:

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka

Indikatívna alokácia výzvy:

Alokácia výzvy je 63 740 000 EUR z toho:

      - 11 740 000 EUR určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

      - 52 000 000 EUR je určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE spojenú s výstavbou nového zariadenia na uskladovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériového systému, ako kombinovanú investíciu (aktivita typu A a B).

Oprávnené výdavky:

  • Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na realizáciu nasledovných aktivít:
    • Aktivita A: Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE - povinná aktivita
    • Aktivita B: Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériový systém - nepovinná aktivita 
  • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt, predmetom ktorého je výlučne aktivita A nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR.
  • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt, predmetom ktorého je aktivita A a zároveň aktivita B nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.
  • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na nové zariadenie OZE (aktivita A) v prepočte na 1 MWh vyrobenej elektriny  z OZE nesmie presiahnuť sumu 27 EUR.

Oprávnené územie:

Všetky kraje Slovenskej republiky

Potrebujete pomôcť s výzvou?

Neváhajte nás kontaktovať!