Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

Cieľ výzvy:
• podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania
a rozvoja nabíjacej infraštruktúry
• vybudovanie 800 AC a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov

Oprávnené územie:
Celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby – podnikatelia alebo Právnické osoby
• podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré sú zapísané
v Obchodnom registri SR, prípadne podnikajúce na základe živnostenského
oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov.

Oprávnené projekty:
Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na
výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to
konkrétne:
a) budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
b) budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
c) budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho
parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.
Indikatívna výška prostriedkov výzvy:
Celková indikatívna výška 6 084 500 EUR bez DPH.
Rozpočet na DPH v prípadoch, kde bude DPH v zmysle podmienok výzvy
oprávnená, predstavuje 1 216 900 EUR
Jednotkové ceny (bez DPH)
Maximálne oprávnené jednotkové ceny na jeden nabíjací bod:
- na jeden nabíjací bod AC ≥ 11kW - 3 000 Eur,
- na jeden nabíjací bod DC ≥ 50kW – 29 000 Eur
Poskytovanie prostriedkov je najviac do výšky 50% celkových oprávnených
výdavkov projektu maximálne však do výšky 50% z uvedených jednotkových cien,
a to:
- na jeden nabíjací bod AC ≥ 11kW najviac vo výške 1500 Eur,
- na jeden nabíjací bod DC ≥ 50kW – 14 500 Eur

Harmonogram výzvy:
Termín vyhlásenia výzvy: 28.08.2023
Termín uzavretia: Do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu
vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa

nabíjacia infrastruktura

AKO VÁM VGD POMÔŽE PRI VÝZVE?

  • Napísanie žiadosti 
  • Podpora počas podávania žiadosti
  • Podpora a spolupráca pri komunikácii s poskytovateľom pomoci
  • Podpora pri vypracovaní a podávaní záverečnej správy
  • Podpora pri podávaní žiadosti a platbu
  • Podpora pri ukončení projektu 

Potrebujete pomôcť s výzvou?

Neváhajte nás kontaktovať!