Typy transakcií predaja a kúpy spoločnosti

Ak uvažujete o predaji alebo kúpe podniku, máte niekoľko možností ako definovať čo presne predávate alebo kupujete. Do výberu správneho typu transakcie tiež vstupuje faktor daňových dopadov na predávajúceho aj kupujúceho, a tiež, či uvedená forma je bežná na trhu.

Prvým typom predaja alebo kúpy podniku môže byť tzv. Share deal.

Pri Share deale sú predmetom predaja obchodné podiely / akcie Spoločnosti. V prípade, ak vlastník predá 49% alebo menej podielov / akcií, hovoríme o predaji menšinového podielu. Ak sa predá 51% alebo viac, hovoríme o predaji väčšinového podielu.

Pri určovaní, aký podiel podniku uprednostňujete predať, je dôležité zvážiť typ kupujúceho, ktorého chcete prilákať. Strategického investora bude zaujímať, ak predáte 100% svojich podielov/akcií. Finančný investor bude mať záujem získať kontrolu nad podnikom a bude v jeho záujme získať aspoň väčšinový, ak nie 100%-ný podiel. Z našej skúsenosti nielen finančný, ale aj strategický investor ponúkne určitý minoritný podiel, napríklad existujúcemu manažmentu v predávanom podniku s cieľom motivovať ich a zabezpečiť minimálne hladký transfer riadenia na nových štatutárov, či manažment (ktorý je nominovaný zo strany nového väčšinového vlastníka). Typom kupujúcich sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšej časti nášho seriálu, ktorý zverejníme onedlho.

Nepredať 100% podielov/akcií môže byť taktikou vyjednávania. Ak zistíte, že rokovania s kupujúcim sú zložité a nedokážete sa dohodnúť na cene, zvážte predaj iba časti svojho podielu/akcií a poskytnite kupujúcemu možnosť získať zvyšné podiely/akcie neskôr, napríklad formou opcie, alebo predkupného práva. Nepredať 100%-ný podiel je na základe našich skúseností možné aj v podmienkach slovenského trhu. Realizuje sa skôr výnimočne. Dôvody prečo predať len časť podielu môžu byť rôzne, napríklad snaha získať partnera, ktorý prinesie do spoločného podniku nové príležitosti, zákazky, know-how,  prípadne je to snaha získať finančne silného partnera s cieľom financovať rozvoj podniku v nasledujúcom období. 

Druhým typom predaja alebo kúpy podniku môže byť tzv. Asset deal, ktorého predmetom kúpy je samotný majetok alebo súbor hmotného/nehmotného majetku. V takomto prípade platí, že musia byť dodržané príslušné hmotno-právne zásady. Typickým príkladom môže byť napríklad predaj nehnuteľnosti, ktorá generuje pre predávajúceho príjmy v podobe nájmu od tretích strán. 

Pri Asset deale sa predávajú iba konkrétne aktíva (a záväzky). Pracovné zmluvy uzatvorené so zamestnancami alebo zákaznícke zmluvy sa tiež považujú za aktíva a môžu byť prevedené z predávajúceho na kupujúceho. Asset deal môže byť pre kupujúceho výhodnejší, ale jeho realizácia môže byť oveľa zložitejšia, pretože všetky prevádzané aktíva musia byť presne definované a ocenené.

Asset deal možno použiť, keď chcete pokračovať vo svojom podnikaní, ale máte záujem predať iba nejakú časť svojho podniku. Ako príklad môžeme uviesť predaj  samostatného strediska, ktoré funguje nezávisle od ostatných jednotiek spoločnosti. Ak chcete predať celú svoju firmu, forma share dealu môže byť pre predávajúceho výhodnejšia. Kupujúci môže uprednostňovať Asset deal predovšetkým z dôvodu menšieho rizika , nakoľko nie je potrebné preverovať históriu predávanej spoločnosti, keďže sa nekupujú akcie či obchodné podiely Predávajúceho.

Špecifickým typom Asset dealu je tzv. Carve-out.  V našich podmienkach ho častejšie definujeme ako prevod časti podniku alebo prevod podniku. 

Carve-out predstavuje situáciu, keď sa predáva nielen samostatný významný majetok alebo súbor aktív (napr. budova, výrobné stroje), ale všetky prevádzané položky ako celok spĺňajú kritériá definície podniku. To  znamená, že sa prevádza dlhodobý majetok, zásoby, hotovosť, finančné účty, obchodné pohľadávky a záväzky, zamestnanci a významné zmluvy.

Obyčajne nie sú súčasťou carve-out tzv. verejno-právne záväzky. Ide predovšetkým o daňové záväzky alebo záväzky vyplývajúce z verejného zdravotného a sociálneho poistenia.

Pri carve-out transakcii je potrebné úzko spolupracovať s účtovníkmi, daňovým poradcom a právnikom, s cieľom správne zadefinovať, čo všetko spadá do prevádzanej časti podniku alebo strediska, akí zamestnanci a zmluvné vzťahy budú predmetom prevodu.

Po transakcii môže byť potrebná následná spolupráca s predávajúcim z dôvodu zachovania špecifických služieb od predávajúceho. Napríklad, ak obchodná jednotka, ktorú chcete vyčleniť, využíva IT infraštruktúru, účtovný softvér ERP a ďalšie služby (napr. HR). V týchto prípadoch je potrebné uzavrieť písomnú dohodu, v ktorej bude uvedené, aký typ služieb bude poskytovaný, na aké dlhé obdobie a za akú cenu.

Tieto typy zmlúv sa nazývajú zmluvy o poskytovaní služieb alebo Service-level agreement (SLA).

Naše poznatky získané z transakcií, pri ktorých sme asistovali:

  • Share deal je výhodnejší pre predávajúceho v momente, ak vie využiť napríklad oslobodenie od dane z príjmov pri predaji obchodného podielu/akcií (napr.  po splnení časového testu 24 mesiacov držby a viac ako 10%ného podielu na predávanej spoločnosti).
  • Pri vstupe minoritného spoločníka, či pri prevode majoritného podielu (no nie 100%) je veľmi dôležité dohodnúť pravidlá spoločného fungovania = mať podpísanú Dohodu akcionárov alebo tzv. Shareholders agreement (SHA)
  • Odlišné predstavy predávajúceho a kupujúceho ohľadne ceny za predávanú spoločnosť je možné „premostiť“ využitím tzv. earnouts.  Uvedené predstavuje navýšenie kúpnej ceny resp. doplatok ku kúpnej cene, ak budú splnené vopred definované parametre (najčastejšie tržby alebo EBITDA).
  • Výber typu predaja podniku je často limitovaný alebo ovplyvňovaný rôznymi špecifickými okolnosťami – napr. licencia spoločnosti viazaná na IČO, ktorá nie je prevoditeľná; existencia potenciálnych súdnych sporov; prevod aktíva viazaný na súhlas kľúčového obchodného partnera a podobne.
  • Začínajú sa postupne aplikovať aj tzv. ESOP plány, teda opčné plány určené pre top manažment, ktorý ostáva v spoločnosti aj po akvizícii a dostáva extra stimul k dosahovaniu výsledkov.
  • Pri carveouts je dôležité mať predrokované podmienky tzv. SLA dohody (aspoň na úrovni Head of Terms), aby predávajúci aj kupujúci mali stanovené , čo sa od koho očakáva (aj vo finančnom vyjadrení).

Ak uvažujete o predaji a kúpe spoločnosti a chcete kvalifikovane zhodnotiť aká forma je pre vás najvhodnejšia, neváhajte kontaktovať našich skúsených poradcov.

Uvažujete o predaji a kúpe spoločnosti a chcete kvalifikovane zhodnotiť aká forma je pre vás najvhodnejšia?

Neváhajte kontaktovať našich skúsených poradcov.