Nové sadzby príplatkov od 01.06.2023

V nadväznosti na schválenú novelu Zákonníka práce, ktorá nadobúda platnosť 01.06.2023 – boli stanovené nové sadzby príplatkov, ktoré po 2 rokoch opäť nadviažu na minimálnu mzdu a to stanoveným percentom z hodinovej minimálnej mzdy a príplatky už tak nebudú stanovené pevnou sumou.

Do dohodnutej mzdy ( v pracovnej zmluve/dohode ) sa nezahŕňa:

 • mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3)
 • mzda za prácu nadčas (§ 121)
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122)
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a)
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b)
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123)
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124)

Tieto príplatky sú nad rámec dohodnutej mesačnej či hodinovej mzdy

Ak zamestnanec pracuje v čase, ktorý spadá do viacerých skupín, má nárok na všetky príplatky.

Nové sadzby príplatkov od 1.6.2023 :

Druh príplatku/kompenzácie/náhrady

Minimálna výška

Štandardný príplatok za prácu nadčas:

 • 25 % priemerného zárobku

Príplatok za prácu nadčas pri rizikovej práci:

 • 35 % priemerného zárobku

Príplatok za sviatok pri klasickom pracovnom pomere:

 • 100 % priemerného zárobku

Príplatok za sviatok pri dohodároch:

 • 4,023 Eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu)

Štandardný príplatok za sobotu:

 • 2,012 Eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)

Znížený príplatok za sobotu:

 • 1,810 Eur (45 % minimálnej mzdy za hodinu)

Štandardný príplatok za nedeľu:

 • 4,023 Eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu)

Znížený príplatok za nedeľu:

 • 3,621 Eur (90 % minimálnej mzdy za hodinu)  

Štandardný príplatok za nočnú prácu:

 • 1,609 Eur (40 % minimálnej mzdy za hodinu)

Znížený príplatok za nočnú prácu:

 • 1,408 Eur (35 % minimálnej mzdy za hodinu)

Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci:

 • 2,012 Eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce:

 • 0,805 Eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska:

 • 0,805 Eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

Nižšie sadzby

 • za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu je možné dohodnúť u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pravidelne vykonávala práca v sobotu, resp. v nedeľu.
 • za nočnú prácu sa môže dohodnúť, iba ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca. Znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za nočnú prácu v rizikovom povolaní.

Nižšie sadzby je možno dohodnúť v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, len ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Do počtu menej ako 20 zamestnancov sa započítavajú všetky pracovné pomery a všetky dohody trvajúce k 31.12.2022.

Zákonník práce definuje povinné minimálne príplatky, avšak v kolektívnej, alebo pracovnej zmluve môžu byť dohodnuté vyššie príplatky .

V rámci mzdových podmienok je možné ako fakultatívne zložky mzdy dohodnúť aj poskytovanie ďalších plnení za prácu, napr. mzdové zvýhodnenia alebo príplatky za prácu:

 • v odpoludňajších pracovných zmenách,
 • v delených zmenách,
 • vo výškach
 • alebo poskytovanie rôznych druhov prémií, prípadne iných motivačných zložiek mzdy.

Zaujíma Vás aplikácia príplatkov v mzdovom účtovníctve?

Neváhajte našich kolegov z tímu VGD BPO.

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac