Nový White list platný od 01.01.2021

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa vydalo nový zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štátov, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná. Z tohto nového zoznamu sú vyradené štáty, ktoré:

 • sú uvedené v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka, alebo
 • neuplatňujú daň z príjmov právnických osôb, alebo
 • uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb.

Pri tvorbe zoznamu spolupracujúcich štátov na rok 2021 bol použitý Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely.

Pri posudzovaní neuplatňovania dane z príjmov právnických osôb alebo uplatňovania nulovej sadzby dane z príjmov právnických osôb sa berie do úvahy príslušná štatistika Organizácie pro hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a analógia s daňou z príjmov právnických osôb uplatňovanou v Slovenskej Republike.

Zoznam vyradených krajín v porovnaní s rokom 2020 je nasledovný:

 • Anguilla
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Barbados
 • Bermudy
 • Britské panenské ostrovy
 • Guernsey
 • Jersey
 • Kajmanie ostrovy
 • Ostrov Man
 • Panama
 • Seychely
 • Spojené arabské emiráty
 • Turks a Caicos.

Naopak, v porovnaní s rokom 2020 do Zoznamu pribudli nasledovné krajiny:

 • Kapverdské ostrovy
 • Keňa
 • Omán

I keď sú krajiny vyradené zo zoznamu spolupracujúcich krajín (tzv. White listu), naďalej platia uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi týmito krajinami a Slovenskou Republikou. Tieto zmluvy majú prednosť pred vnútroštátnymi predpismi.

V prípade vyššie vyradených krajín nie sú uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia okrem Spojených arabských emirátov.

So Spojenými arabskými emirátmi síce je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva“), avšak krajina bola vyradená zo zoznamu spolupracujúcich štátov práve kvôli novým kritériám doplneným do zákona o dani z príjmov. Ďalej uvádzame, aký dopad budú mať tieto skutočnosti na zdaňovanie vybraných príjmov plynúcich daňovníkom zo Spojených arabských emirátov.

Dividendy:

Pri zdaňovaní dividend v článku 11 zmluvy nie je obmedzenie zdanenia a je predmetom dane právnickej osoby v Slovenskej republike . V tomto prípade sa uplatní 35 % zrážka dane podľa slovenského zákona o dani z príjmov. Pri ostatných nespolupracujúcich krajinách sa taktiež použije zrážková daň vo výške 35 %.

Úroky:

Pri zdanení úrokov zo Spojených arabských emirátov sa bude postupovať podľa článku 12 zmluvy vo výške 10 % z hrubej sumy úrokov. Pri ostatných nespolupracujúcich krajín sa použije zrážková daň vo výške 35 %.

Licenčné poplatky:

Pri zdanení licenčných poplatkov zo Spojených arabských emirátov sa bude postupovať podľa článku 13 zmluvy vo výške 10 % z hrubej sumy licenčných poplatkov.

Pozn: Pri ostatných nespolupracujúcich krajinách bez existujúcej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa použije zrážková daň vo výške 35 %.

Služby:

Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti môže vzniknúť tzv. službová stála prevádzkareň v prípade poskytovania služieb na území Slovenskej republiky. V prípade Spojených arabských emirátov stála prevádzkareň vznikne daňovníkovi v prípade, že poskytovanie služieb trvá v úrhne viac ako 183 dní v akomkoľvek období počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov podľa článku 6 zmluvy. Pokiaľ daňovníkovi nevznikne stála prevádzkareň, príjmy dosiahnuté v Slovenskej republike sa zdania 35 % sadzbou dane.

Zisky podnikov:

Zisky podniku zo Spojených arabských emirátov podliehajú zdaneniu len v tomto štáte pokiaľ nevykonáva v Slovenskej republike činnosti prostredníctvom stálej prevádzkarne. Ak podniku vznikne stála prevádzkareň, príjmy tejto stálej prevádzkarne sa budú zdaňovať sadzbou dane ako pre právnické osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Nie je vám niečo jasné?

Poskytneme vám viac informácií. 

Latest news

Latest news

Read our latest news

More