Možnosť odkladu splatnosti poistného v roku 2021!

S ohľadom na pretrvávajúcu situáciu vývoja pandémie Sociálna poisťovňa naďalej ponúka možnosť odložiť si splatnosť poistného za zamestnávateľa aj v roku 2021 za pandemické mesiace január a február 2021, a to do 30. júna 2021.

Možnosť odkladu platenia poistného sa týka zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikateľskej činnosti a z inej samostatne zárobkovej o minimálne 40%. Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie  platí len v časti poistného za zamestnávateľa.  Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov posunutá naďalej nie je a má byť zaplatená v riadnom termíne.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac február 2021.

Zamestnávatelia a živnostníci môžu naďalej čerpať príspevky z projektu Prvej pomoci, nárok na príspevky majú aj žiadatelia, ktorí nemajú zaplatené odložené poistné do Sociálnej poisťovne, ale majú dohodnutý splátkový kalendár. Platenie dlžných súm za poistné počas splácania podľa dohodnutého splátkového kalendára je oslobodené od úrokov.

V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, obráťte sa na našich odborníkov. Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránkefacebooku a Linked-Ine.

Máte viac otázok?

Opýtajte sa nás! 

Latest news

Latest news

Read our latest news

More