Dlho očakávaná informácia k identifikácii konečného príjemcu príjmu Vám pomôže manažovať daňové riziká

Prinášame Vám dôležité novinky v súvislosti s Informáciou (3/MZ/2023/I) o spôsobe, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov, ktorú Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky pripravilo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Slovenskou komorou daňových poradcov.

Vzhľadom na to, že doposiaľ neexistoval oficiálny alebo odporúčaný postup preukazovania konečného príjemcu príjmu, cieľom tejto informácie je zefektívnenie vykonateľnosti zákona a zmiernenie neistoty a administratívnej záťaže v procese preukazovania tejto osoby, a to aj s prihliadnutím na možné negatívne dôsledky v prípade, že osobu konečného príjemcu príjmu nie je možné preukázať.

Pojem konečného príjemcu príjmu nadobudol s účinnosťou od 1.1.2018 explicitnú definíciu v zákone o dani z príjmov. Cieľom zahrnutia konceptu konečného príjemcu v tomto zákone bolo predovšetkým zabezpečiť právnu istotu a zamedziť možnému vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, či neoprávnenému uplatňovaniu daňových výhod prostredníctvom „účelovo vložených“ subjektov zdanenia slúžiacich ako „prestupná stanica“ príjmu medzi jeho platiteľom a jeho konečným užívateľom.

Kto sa považuje za konečného príjemcu príjmu? V akých prípadoch je nutné identifikovať konečného príjemcu príjmu a akým spôsobom je to možné?

Určenie konečného príjemcu príjmu je dôležité najmä v situácii, keď je príjem vyplácaný v prospech daňovníka, ktorý nie je na účely daní rezidentom v Slovenskej republike. Zákon o dani z príjmov vymedzuje príjmy, pri ktorých je platiteľ príjmu povinný uplatniť buď zrážkovú daň, alebo zabezpečiť daň, ktorú je povinný následne odviesť správcovi dane. V prípade, ak platiteľ nie je schopný preukázať konečného príjemcu príjmu, je povinný uplatniť zvýšenú sadzbu dane, čo môže predstavovať až 35% z vyplácaného príjmu. Rovnako je to dôležité v súvislosti s uplatňovaním zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (aj keď táto Informácia vychádza k zákonu o dani z príjmov).

Platiteľ dane je zodpovedný za správne a včasné odvedenie dane alebo sumy zabezpečenia dane a správca dane od neho túto daň môže vymáhať a ukladať mu v tejto súvislosti sankcie – pokuty a úrok z omeškania.

Pre účely zákona o dani z príjmov sa za konečného príjemcu príjmu považuje:

  • osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech, pričom disponuje právom jeho užívania neobmedzene bez zmluvnej alebo inej právnej povinnosti previesť tento príjem na inú osobu;
  • stála prevádzkareň tejto osoby, ak činnosť spojená s týmto príjmom je touto stálou prevádzkarňou vykonávaná, alebo majetok, ktorý v súvislosti s týmto príjmom využíva, je funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou.

Zároveň sa za konečného príjemcu príjmu nepovažuje osoba, ktorá koná v postavení sprostredkovateľa za inú osobu. 

Zákon o dani z príjmov vo svojom znení síce ustanovuje explicitnú definíciu osoby konečného príjemcu príjmu, avšak, bežná prax vyžaduje interpretáciu tohto pojmu s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých prípadov. Pri určení konečného príjemcu príjmu je preto potrebné zohľadniť skutočnosť, komu z daného príjmu plynie ekonomický úžitok a zároveň, či táto osoba taktiež znáša súvisiace riziká.

Práve úroveň rizikovosti, ktorá súvisí s realizáciou príjmu môže podľa Finančného riaditeľstva slúžiť ako rozhraničovacie kritérium pre určenie spôsobu, formy, rozsahu a periodicity identifikácie a preukazovania osoby konečného príjemcu zdaniteľného príjmu. Ako možné identifikátory rizikovosti sú považované riziká spojené s osobou príjemcu príjmu, ktorými sú napríklad:

  • vzájomná závislosť alebo personálna prepojenosť osoby vyplácajúcej príjem s jeho príjemcom,
  • nemožnosť príjemcu príjmu samostatne rozhodovať o nakladaní s týmto príjmom,
  • umiestnenie príjemcu v krajine s nižším daňovým zaťažením,

a podobne. Zároveň je však pri posúdení rizikovosti potrebné zohľadniť aj riziká týkajúce sa samostatného zdaniteľného príjmu, ktorými môžu byť napríklad:

  • významná hodnota platieb charakteru „pasívneho“ príjmu (úroky, dividendy, licenčné poplatky a pod.),
  • neštandardné zmluvy uzatvorené s nezvyčajnými podmienkami týkajúce sa príjmu,
  • vyžadovaná platba na iný účet inej osoby ako je účet osoby príjemcu príjmu, zriadený v inom štáte ako je štát rezidencie príjemcu príjmu
  • existencia pozmeňovacích zmlúv, zmena zmluvných podmienok tesne pred úhradou príjmu.

V nadväznosti na identifikátory rizikovosti Finančné riaditeľstvo rozlišuje tri typy prípadov – nízko rizikové, mierne rizikové a rizikové prípady. Miera rizikovosti transakcie, a teda aj miera do akej je potrebné zdokumentovať konečného užívateľa príjmu, závisí od toho, ktoré identifikátory sú za predmetných okolností transakcie rozoznateľné.

V „nízko rizikovom prípade“ môže byť pre identifikáciu a preukázanie osoby konečného príjemcu zdaniteľného príjmu použité čestné vyhlásenie, ktorého odporúčaný vzor je prílohou vydanej informácie.

Pri „mierne rizikovom prípade“ môže byť osoba príjemcu príjmu identifikovaná pomocou vyššie spomenutého vyhlásenia a zároveň na základe vyhodnotenia dotazníka vyplneného príjemcom príjmu. Odporúčaný vzor takéhoto dotazníka je taktiež súčasťou príloh predmetnej informácie.

V „rizikovom prípade“ sa kumuluje viacero foriem rizikovosti, preto sa v takomto prípade odporúča pre identifikáciu osoby konečného príjemcu použiť čestné vyhlásenie, vyhodnotenie  dotazníka vyplneného príjemcom príjmu, ako aj posúdenie dokumentov preukazujúcich tvrdenia príjemcu v dotazníku. Odporúčané príklady takýchto dokumentov sú taktiež prílohou informácie.

Pravidelnosť aktualizácie tejto dokumentácie, s prihliadnutím na zodpovednosť platiteľa dane za daň, závisí od rizikovosti konkrétneho prípadu, pričom bude v zmysle informácie ponechaná na uvážení platiteľa dane, ktorý je súčasne platiteľom príjmu.

Vo všeobecnosti vítame posun v oblasti dostupných pomocných prostriedkov pre identifikáciu a preukázanie osoby konečného príjemcu. Dostatočnosť a použiteľnosť týchto prostriedkov však bude overená až praxou pri jednotlivých špecifických prípadoch, pri ktorých bude potrebné osobu konečného príjemcu zdaniteľného príjmu identifikovať.  

Zaujíma Vás bližšie, ako sa táto informácia môže dotknúť Vášho podnikania?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov!

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac