Fúzie a akvizície

V poslednom vydaní časopisu Trend, ktorý vyšiel minulý týždeň, náš kolega a odborník Ján Bocko informuje o dôležitosti dobrého systému podávania správ.

Kvalitné informácie z podnikových systémov – nutné zlo alebo otázka prežitia?

Rast našej ekonomiky ide ruka v ruke so silnejúcou konkurenciou v každom odvetví. Spoločnosti sú na pravidelnej báze konfrontované svojimi odberateľmi ohľadne predajných cien odoberaných produktov a súčasne rokujú s dodávateľmi o cenách vstupov. Uvedený konkurenčný boj sa bytostne dotýka najmä malých a stredných podnikov, kde vlastníci nemajú zdroje na financovanie pravidelných investícií a takto znižovať výrobné náklady. Musia hľadať rezervy a úspory na každom jednom úseku – pri nákupe, vo výrobe,  či správe firmy ako celku.

Odpovede potrebné pre majiteľov

Doba, kedy vlastníci malých podnikov vedeli o každej jednej faktúre a vystačili si s jednoduchým cash-flow na báze vyšlých, došlých faktúr a splátok prevádzkového úveru je dávno preč. Dnes sú vlastníci a manažment týchto firiem postavení pred zložitejšie otázky, ktoré prináša silnejúca konkurencia.  Potrebujú odpovede na otázky ako:  „Aká je ziskovosť mojich produktov či produktových skupín?  Ktorý zákazník mi prináša najväčšiu maržu?  Aká je moja nákladová štruktúra v porovnaní s konkurenciou?   Viem pripraviť reálnu kalkuláciu ceny svojich produktov?“ To sú len príklady zadaní, ktoré ako poradcovia čoraz častejšie počúvame od našich klientov a vedúcich pracovníkov ich firiem.

Komplexné informácie

S nárastom komplexnosti zadaní sa musí zmeniť aj informačná základňa, ktorou tento sektor disponuje. Účtovné a skladové systémy spoločností musia byť prispôsobené alebo upgradované pre potreby detailného sledovania a priraďovania nákladov na produkty, činnosti či výrobné strediská (tzv. workshopy). Zodpovední pracovníci musia pochopiť, že tieto informácie sú dôležité pre rozhodovací proces a nie iba byrokracia navyše.

Iba cez adresné priraďovanie priamych výrobných nákladov na produkty a zákazníkov a systematickú alokáciu zvyšných režijných nákladov (výrobná, odbytová, správna réžia) pomocou tzv. alokačných kľúčov alebo driverov je možné poskytnúť manažmentu týchto firiem kvalitné informácie pre potreby rozhodovania sa a pre zodpovedanie otázok, ktoré si dnes kladú.

Informácie predstavujú moc. Platilo to v minulosti a platí to aj dnes. Bez kvalitných a pravidelne poskytovaných informácií z podnikových systémov je možné firmu riadiť len pocitovo. A v dnešnej dobe to už nestačí.

Nenašli ste všetky informácie?

Kontaktujte nás, povieme vám viac! 

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac