Nové formuláre pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1. januára 2024

Od 1. januára 2024 majú prevádzkovatelia digitálnych platforiem viacero povinností vyplývajúcich z prijatej Smernice DAC7, resp. zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, o ktorých sme informovali už v minulosti. Jedná sa o sledovanie a oznamovanie identifikačných údajov predávajúcich či výšky príjmu, ktorý predávajúci dosiahnu v súvislosti s vybranými druhmi predaných tovarov a služieb prostredníctvom digitálnej platformy. Vybranými druhmi predaných tovarov a služieb sú napríklad predaj tovaru, poskytovanie osobných služieb, prenájom nehnuteľností alebo prenájom dopravných prostriedkov.

Zozbierané údaje za kalendárny rok 2023 sú prevádzkovatelia digitálnych platforiem povinní nahlásiť správcovi dane do 31. januára 2024.  Finančná správa SR v tejto súvislosti zverejnila na svojom webovom sídle elektronický formulár Oznámenie DAC7/DPI.

Pokiaľ však údaje podliehajúce oznamovacej povinnosti už boli oznámené iným oznamujúcim prevádzkovateľom, prevádzkovateľ digitálnej platformy nemusí duplicitne tie isté údaje oznamovať správcovi dane. V takom prípade je však povinný zaslať správcovi dane vyhlásenie potvrdzujúce, že oznamovacie povinnosti už boli oznámené iným prevádzkovateľom digitálnej platformy.

Zákon tiež stanovuje, kedy je prevádzkovateľ digitálnej platformy vylúčený a teda nie je povinný oznamovať vybrané identifikačné údaje o predávajúcich alebo o výške ich príjmov. Aj keď prevádzkovateľ digitálnej platformy splní podmienky vylúčenia z oznamovacej povinnosti,  je každoročne najneskôr do 15. januára nasledujúceho roku povinný prostredníctvom elektronického vyhlásenia oznámiť správcovi dane, že platforma nie je využívaná žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi oznamovaniu. Prvýkrát sa toto oznámenie bude podávať za rok 2023 do 15. januára 2024. Ak vylúčený prevádzkovateľ digitálnej platformy tento termín nestihne, bude sa považovať  za „riadneho“ oznamujúceho prevádzkovateľa platformy.

Zároveň je na webovom sídle Finančnej správy SR dostupný elektronický formulár – Žiadosť o registráciu /Oznámenie zmeny údajov/Žiadosť o zrušenie registrácie DAC7/DPI. Registračnú povinnosť však majú iba prevádzkovatelia platforiem z tretích štátov, ktoré by mali bezodkladne po začatí činnosti podať žiadosť o registráciu DAC7/DPI, ak si Slovenskú republiku zvolia za členský štát, v ktorom si budú plniť povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona.

Nakoniec, pokiaľ je prevádzkovateľ digitálnej platformy usadený na Slovensku, avšak napr. z titulu vzniku stálej prevádzkarne alebo miesta skutočného vedenia splní podmienku pre oznamovanie údajov aj v inom členskom štáte, môže si vybrať členský štát, v ktorom bude oznamovaciu povinnosť plniť. Rozhodnutie o výbere členského štátu však musí správcovi dane oznámiť, a to do 15 dní odo dňa, kedy sa stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, prostredníctvom zverejneného elektronického formulára na portáli Finančnej správy SR: Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI a oznámenie o zmene údajov.

Potrebujete pomôcť s plnením oznamovacích povinností v súvislosti s medzinárodnou výmenou informácií?

Neváhajte sa obrátiť na našich daňových špecialistov.

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac