11 najdôležitejších zmien novely zákonníka práce od 01.11.2022

01.11.2022 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce. Zmenou sa najmä zapracovávajú smernice EÚ:  

 • o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
 • o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

1. Nová podstatná náležitosť pracovnej zmluvy

Novými podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy budú  identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, t. j. špecifikácia zamestnávateľa v rozsahu názov a jeho sídlo (ak je právnickou osobou) alebo meno a miesto podnikania (ak je fyzickou osobou), a špecifikácia zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.

2. Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Zavedie sa nová informačná povinnosť zamestnávateľa voči zamestnancom. Okruh ponovom vyžadovaných informácii:

 • spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce
 • ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia podľa § 86, § 87 a 87a, rozsah a čas poskytnutia prestávky v práci, nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas
 • výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia
 • splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov
 • pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia, ak v čase poskytnutia informácie nie je známa, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru,
 • právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej rozsah

Zamestnávateľ bude môcť tieto informácie poskytnúť písomne v osobitnom dokumente (alebo elektronicky - iba ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup t.j. má mail pracovný alebo súkromný a môže si ju uložiť  a vytlačiť a zároveň zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní  alebo o jej prijatí.) alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky. Ak ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky na ich zmenu bude potrebný dodatok pracovnej zmluvy.

Poskytovanie písomnej informácie:

Ak pracovný pomer vznikol pred 01.08.2022 – budú sa zamestnancovi poskytovať len ak o to požiada

Ak pracovný pomer vznikne po 01.08.2022 budú sa poskytovať nasledovne:

a) do 7 dní od vzniku pracovného pomeru

 • miesto výkonu práce spôsob určenia
 • pracovný čas: rozvrhnutie, prestávky v práci, pravidlá nadčasov, mzdové zvýhodnenie pri nadčasoch
 • mzda: splatnosť, výplata, mzdové termíny

b) do 4 týždňov od vzniku pracovného pomeru:

 • dovolenka: výmera, spôsob jej určenia
 • skončenie PP: pravidlá, výpovedná doba, lehota na podanie žaloby o neplatnosť skončenia PP

c) pri zmene údajov v informáciách najneskôr v deň účinnosti zmeny

3. Spresnenie výkonu inej zárobkovej činnosti

Zamestnávateľovi bude zakázané obmedzovať zamestnanca vo výkone inej zárobkovej činnosti nad rámec určeného pracovného času. Toto obmedzenie však nebude mať vplyv na prípadné zákonom predpokladané obmedzenia ako napr. zákaz konkurenčnej činnosti.

4. Ochrana zamestnanca pred výpoveďou za uplatňovanie svojich práv

Ak zamestnanec v pracovnoprávnom spore oznámi, že k skončeniu pracovného pomeru prišlo kvôli aktívnemu uplatňovaniu jeho práv voči zamestnávateľovi (napr. zamestnanec požadoval príplatok za nadčasy, požadoval dodržiavanie podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a pod.) zamestnávateľ bude musieť tvrdenie zamestnanca preukázateľne vyvrátiť. Zamestnancovi stačí, ak predloží dôkaz o tom, že od zamestnávateľa požadoval splnenie jeho nárokov napr. aj elektronicky.

5. Primeranosť skúšobnej doby pri pracovnom pomere na dobu určitú

Skúšobná doba nebude môcť presiahnuť polovicu dohodnutej doby trvania pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú §45 ods. 2 ZP (napr. ak sa niekto zamestná na dobu určitú v trvaní 4 mesiacov nebude môcť mať skúšobnú dobu 3 mesiace).

6. Prechod na inú formu zamestnania

Povinnosť zamestnávateľa odpovedať na žiadosť zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov (a nie je už v skúšobnej dobe), o prechod z určitej doby na pracovný pomer na neurčitý čas alebo o prechod z pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovných čas na ustanovený týždenný pracovný čas. Odpoveď musí byť písomná a odôvodnená v lehote do 1 mesiaca alebo 3 mesiacov podľa počtu zamestnancov.

7. Otcovská dovolenka

Poskytuje sa rovnako ako matke materská dovolenka. Zavádza sa ochrana otcov ako matiek na materskej dovolenke. Otcovia budú môcť čerpať dovolenku už skôr ako 6 týždňov od pôrodu a počas 2 týždňov v šestonedelí budú môcť čerpať materské aj napriek tomu, že budú súčasne vyplácané aj matke.

8. Upresnenie lehoty pre podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru je treba podať najneskôr do 2 mesiacov odo dňa kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Novela výslovne upravuje, že táto lehota sa bude predlžovať len v prípade PN-ky alebo úrazu zamestnanca, kedy zamestnanec bude môcť podať žalobu až 2 mesiace odo dňa uplynutia ochrannej doby, najneskôr však 6 mesiacov odo dňa, v ktorom by jeho pracovný pomer skončil, ak by nebol v ochrannej dobe.

9. Zmeny v dohodách o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru

a) Informačná povinnosť viď bod 2

b) Minimálna predvídateľnosť – zamestnávateľ bude povinný pri uzatvorení dohody poskytnúť písomnú informáciu o:

 • dňoch a  časových úsekoch v ktorých môže od zamestnanca požadovať vykonávanie práce
 • lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín

c) Náhrada odmeny – v prípade zrušenia výkonu práce v lehote kratšej ako oznámenej, patrí zamestnancovi náhrada najmenej v sume 30% odmeny, ktorú by zamestnanec dosiahol pri výkone práce

Písmená a) až c) sa neuplatnia, ak:

 • zamestnávateľ rozvrhuje pracovný čas podľa §90
 • zamestnanec si sám rozvrhuje pracovný čas
 • priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne 3 hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov

10. Zrážky zo mzdy

Zamestnávateľ bude môcť zrážať zo mzdy nevyúčtované preddavky na príspevok na stravovanie a účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie – t.z. môže zrážať jednostranne nebude treba dohodu o zrážkach zo mzdy.

11. Odberná lehota zásielky

Zamestnávateľ nebude môcť určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní. Štandardná je 18 dní ale na základe požiadavky na pošte sa dá skrátiť, čo bývalo zamestnávateľmi zneužívané a skracovali lehotu aj na 3 dni.

Zmeny (nielen) v oblasti pracovného práva neustále sledujeme.

Ak potrebujete v tejto oblasti poradiť, obráťte sa na našich špecialistov.

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac