Ako sa pripraviť na dobrovoľnú registráciu pre DPH?

Chcete, aby sa Vaša spoločnosť stala platiteľom pre účely DPH, ale ešte ste nepresiahli zákonom stanovený obrat alebo ste prípadne ešte vôbec nezačali vykonávať svoju podnikateľskú činnosť? Aké sú podmienky pri dobrovoľnej registrácii pre DPH a čo všetko je potrebné doložiť daňovému úradu aby ste boli úspešní pri Vašej žiadosti?

Povinnosť sa registrovať za platiteľa DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH má tuzemská zdaniteľná osoba (t.j. osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku), ktorá za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat 49 790 eur. Stať sa platiteľom DPH však môžete aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, je však potrebné splniť určité podmienky.

Ako postupovať pri dobrovoľnej registrácii pre DPH

Základom je samozrejme vyplnenie a podanie žiadosti o registráciu pre DPH na portáli Finančnej správy.

Žiadosť samotná však postačovať nebude. K žiadosti je potrebné doložiť podklady preukazujúce skutočnosť, že Vaša spoločnosť ako osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou t.j. už vykonáva ekonomickú činnosť. Zjednodušene môžeme povedať, že za ekonomickú činnosť sa považuje každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, môže ísť aj o príjem z prenájmu nehnuteľností.

Stať sa platiteľom DPH je možné aj vtedy, ak ešte len začínate s podnikaním a nevykonávate žiadnu ekonomickú činnosť. Podľa judikatúry súdneho dvora EÚ sa aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti. Váš zámer vykonávania ekonomickej činnosti by však mal byť potvrdený objektívnymi dôkazmi.

Aby ste teda boli úspešní pri dobrovoľnej registrácii, musíte preukázať daňovému úradu, že vykonávate určitú ekonomickú činnosť alebo sa aspoň na výkon takejto činnosti pripravujete. Z našich skúseností odporúčame doložiť daňovému úradu pre účely dobrovoľnej registrácie aspoň nasledovné dokumenty:

Ak žiadateľ ešte nevykonáva ekonomickú činnosť:

  • stručný popis podnikateľského zámeru,
  • zmluvy s obchodnými partnermi, vrátane zmlúv o budúcej zmluve,
  • prijaté objednávky na dodanie tovaru alebo služby,
  • doklady k sídlu, resp. kancelárskym alebo iným priestorom,
  • potvrdenie z banky o založení bankového účtu,
  • a iné dokumenty preukazujúce prípravu na podnikanie.

Ak žiadateľ už vykonáva ekonomickú činnosť:

  • výstupy z účtovníctva (hlavná kniha, denník),
  • vystavené a prijaté faktúry,
  • výpisy z bankových účtov,
  • súpis majetku.

Ak daňový úrad nebude považovať predložené podklady za dostatočné, môže Vás vyzvať na predloženie ďalších informácií, podkladov alebo vysvetlení.

Ak je žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH správne podaná a sú k nej doložené všetky požadované doklady, daňový úrad vykoná registráciu žiadateľa do 21 dní od podania žiadosti.

V prípade nepredloženia dostatočných informácii a dokladov k žiadosti o dobrovoľnú registráciu DPH môže byť žiadosť daňovým úradom zamietnutá.

Stať sa dobrovoľným platiteľom DPH nemusí byť v praxi problematické - je však dôležité sa na registráciu DPH pripraviť a správne postupovať. Prípadným komplikáciám a prieťahom najlepšie predídete pokiaľ sa necháte v procese DPH registrácie zastúpiť odborníkmi s praktickými skúsenosťami.

Neváhajte nás osloviť.

Máme bohaté skúsenosti s tým, čo daňové úrady pri registrácii DPH požadujú, čo je pre DPH registráciu postačujúce a vieme Vás v celom procese zastúpiť tak, aby bola Vaša žiadosť o registráciu na DPH úspešná.

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac