Rodinný podnik ako nová právna forma podnikania v podmienkach SR

Navrhovanou novelou zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch by sa malo docieliť, okrem iného, aj zadefinovanie nového právneho rámca - možnosť podnikania prostredníctvom rodinného podnikania. Aké implikačné dôsledky so sebou táto navrhovaná právna úprava prináša?

Koncept rodinného podnikania by mal byť po novom definovaný v dvoch líniách, a to ako nezávislý koncept podnikania a zároveň v kontexte premostenia na odbor sociálnej ekonomiky, kedy za splnenia určitých podmienok sa môže aj rodinný podnik stať registrovaným sociálnym podnikom. V takomto prípade by rodinná forma podnikania umožňovala využitie inštitútu daňovej úľavy, ktorá je samostatne definovaná v § 30d zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Čo znamená inštitút daňovej úľavy z pohľadu dane z príjmov?

Určitej skupine daňovníkov vyplýva zo zákona nárok na uplatnenie úľavy na dani, a to až do výšky, ku ktorej sa zaviaže vo svojom základnom dokumente. Inými slovami, ak sa takýto daňovník zaviaže, že bude až 100 % svojho zisku po zdanení reinvestovať do podnikania za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, veľmi zjednodušene povedané, nebude platiť žiadnu daň z príjmov.

O akých daňovníkov ide?

Samotnému uplatneniu daňovej úľavy predchádza v prvom rade priznanie štatútu registrovaný sociálny podnik („RSP“). Po priznaní štatútu si tak RSP môže uplatniť nárok na daňovú úľavu, po prvý raz už za to zdaňovacie obdobie, v ktorom k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia má priznaný tento štatút. V prípade, ak by bol daňovníkovi priznaný štatút čo i len v poslednom mesiaci kalendárneho roka, má nárok na uplatnenie celej sumy daňovej úľavy na celé zdaňovacie obdobie, pričom zákon nedefinuje ani jej alikvótne krátenie. O sume daňovej úľavy sa neúčtuje, daňovník si ju iba administratívnym úkonom uplatňuje v tlačive daňového priznania. Hoci si RSP na jednej strane vypočíta výšku svojej daňovej povinnosti, avšak na druhej strane má možnosť si ju zásadným spôsobom znížiť, až do nulovej výšky.

Na druhej strane vyplývajú pre RSP aj určité povinnosti, medzi ktoré sa radí opätovná socializácia zisku v podobe reinvestície. V navrhovanej novele je registrovaný rodinný podnik povinný najmenej 12 % zo zisku po zdanení použiť na posilnenie svojich vnútorných vzťahov a vonkajších vzťahov, medzi ktoré patrí napríklad vzdelávanie členov spoločnej rodiny, dôchodkové zabezpečenie, rekreačné pobyty, zdravotná starostlivosť či sociálna pomoc a starostlivosť o členov spoločnej rodiny.

Zamýšľate sa nad možnosťou, či by práve takáto forma podnikania prostredníctvom nového právneho rámca - rodinné podnikanie, prípadne podnikanie prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku nebolo vhodnejšia forma pre Vaše doterajšie podnikanie? Aké podmienky je potrebné splniť, aby Vám bol priznaný štatút RSP, s ktorým sa viaže aj uplatnenie daňovej úľavy pre daňovníka?

Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Náš tím skúsených odborníkov vám rád poskytne odborné poradenstvo týkajúce sa nielen vhodnej formy podnikania, ale zároveň aj všetkých s tým súvisiacich daňových, účtovných, pracovno-právnych a iných aspektov.

rodinny podnik
Clients

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac