Zavedenie minimálneho poistného a preddavku zdravotného poistenia od 1. 1. 2023

V tomto článku by sme vás chceli informovať o schválení novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2022 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2023 (teda na príjem za mesiac január 2023 vyplatený vo februári 2023) sa začne pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňovať inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca.

Princíp tohto inštitútu spočíva v tom, že minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie musí byť najmenej vo výške preddavku, ktoré by platil v úhrne zamestnanec a zamestnávateľ, ktorý má príjem vo výške životného minima (na jednu plnoletú fyzickú osobu)

  • Životné minimum platné k januáru 2023 je vo výške 234,42
    •  odvod zamestnanca predstavuje 234,42 x 4% = 9,3768
    •  odvod zamestnávateľa predstavuje 234,42 x 10% = 23,442

Minimálny preddavok na poistné je súčet preddavkov, teda 32,81 €/ mesačne, resp. 393,72€ ročne.

Ak by nastala situácia, že súčet preddavkov je nižší ako 32,81€, preddavok zamestnanca sa navýši o rozdiel preddavku.

  • doplatok, resp. doplatenie do minimálnej výšky poistného znáša v každom prípade zamestnanec (odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení).

Ustanovenie sa netýka poistencov štátu (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.) a zamestnancov so zdravotným postihnutím s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

Informáciu o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku oznamuje zamestnanec vypísaním a podpísaním Oznámenia zamestnanca

Pokiaľ má zamestnanec viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, uplatní si výnimku (oznámenie zamestnanca) u toho zamestnávateľa, u ktorého nedosahuje minimálny vymeriavací základ.

Potrebujete v tejto problematike poradiť?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

institut minimalneho poistneho

Najnovšie správy

DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac
kúpe a predaji nehnuteľnosti

Ako má vyzerať perfektná kúpna zmluva?

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac