Zavedenie minimálneho poistného a preddavku zdravotného poistenia od 1. 1. 2023

V tomto článku by sme vás chceli informovať o schválení novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2022 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2023 (teda na príjem za mesiac január 2023 vyplatený vo februári 2023) sa začne pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňovať inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca.

Princíp tohto inštitútu spočíva v tom, že minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie musí byť najmenej vo výške preddavku, ktoré by platil v úhrne zamestnanec a zamestnávateľ, ktorý má príjem vo výške životného minima (na jednu plnoletú fyzickú osobu)

  • Životné minimum platné k januáru 2023 je vo výške 234,42
    •  odvod zamestnanca predstavuje 234,42 x 4% = 9,3768
    •  odvod zamestnávateľa predstavuje 234,42 x 10% = 23,442

Minimálny preddavok na poistné je súčet preddavkov, teda 32,81 €/ mesačne, resp. 393,72€ ročne.

Ak by nastala situácia, že súčet preddavkov je nižší ako 32,81€, preddavok zamestnanca sa navýši o rozdiel preddavku.

  • doplatok, resp. doplatenie do minimálnej výšky poistného znáša v každom prípade zamestnanec (odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení).

Ustanovenie sa netýka poistencov štátu (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.) a zamestnancov so zdravotným postihnutím s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

Informáciu o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku oznamuje zamestnanec vypísaním a podpísaním Oznámenia zamestnanca

Pokiaľ má zamestnanec viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, uplatní si výnimku (oznámenie zamestnanca) u toho zamestnávateľa, u ktorého nedosahuje minimálny vymeriavací základ.

Potrebujete v tejto problematike poradiť?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

institut minimalneho poistneho

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac
kurzarbeit na Slovensku

Kurzarbeit je nástupcom Prvej pomoci pre zamestnávateľov

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac