Menu
Site Selector

Začiatok roka 2020 v znamení dane z motorových vozidiel a dane z nehnuteľností

20dec

Január 2020 prinesie pre viaceré daňové subjekty aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020.

Daň z motorových vozidiel

V zmysle ustanovení zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. („ZDzMV“) je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 každý daňovník, ktorý v tomto zdaňovacom období používal motorové vozidlo na podnikanie. Termín na podanie daňového priznania je stanovený do 31. januára 2020. V rovnakej lehote je aj splatná daň.

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi dane podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla právnickej osoby.

V ZDzMV nastali po istom čase viaceré zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020. Avšak niektoré zmeny by ste mali mať na pamäti už pri podávaní daňového priznania do 31.1.2020. Novela sa vo všeobecnosti dotkla ustanovení o predmete dane, o predpokladanej dani, o vzniku a zániku daňovej povinnosti a podobne.

Napríklad:

  • Predpokladaná daň pre účely vyčíslenia budúcich preddavkov na daň sa vypočíta zo stavu vozidiel k 1.1.2020 s ohľadom na ustanovenia ZDzMV účinného od 1.1.2020.
  • Vznik/zánik daňovej povinnosti pri súkromných motorových vozidlách použitých na pracovnú cestu sa bude tiež uvádzať v daňovom priznaní. Podľa informácií Finančnej správy SR sa to však dotkne najbližšie až priznania za rok 2020. 
  • Oznamovanie zániku daňovej povinnosti pri motorovom vozidle, ktoré nebolo v roku 2019 používané na podnikanie podľa § 8 ods. 7 ZDzMV účinného od 1.1.2020, bude nutné oznámiť prostredníctvom štandardizovaného tlačiva, ktorého vzor je uverejnený na portáli Finančnej správy SR. Toto oznámenie je povinnosť predložiť ako prílohu k všeobecnému podaniu vo formáte pdf. najneskôr do 31.1.2020.
  • Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 podanom 1.1.2020 a neskôr nepresiahne 5 EUR, tak takúto daň daňovník neplatí.

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa neváhajte obrátiť na Váš kontakt vo VGD SLOVAKIA s. r. o.

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. („ZoMD“). Povinnosť podať priznanie na rok 2020 v lehote do 31. januára 2020 sa netýka všetkých daňovníkov, ale iba tých, u ktorých došlo k vzniku/zmene/zániku daňovej povinnosti počas predošlého roka 2019.

Daňové priznanie podáva daňovník správcovi dane, ktorým je obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Ustanovenia ZoMD týkajúce sa dani z nehnuteľností sa v porovnaní s minulým rokom nemenili.

Každopádne, v prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2020 sa neváhajte obrátiť na Váš kontakt vo VGD SLOVAKIA s. r. o.

Január 2020 prinesie pre viaceré daňové subjekty aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020.

Daň z motorových vozidiel

V zmysle ustanovení zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. („ZDzMV“) je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 každý daňovník, ktorý v tomto zdaňovacom období používal motorové vozidlo na podnikanie. Termín na podanie daňového priznania je stanovený do 31. januára 2020. V rovnakej lehote je aj splatná daň.

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi dane podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla právnickej osoby.

V ZDzMV nastali po istom čase viaceré zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020. Avšak niektoré zmeny by ste mali mať na pamäti už pri podávaní daňového priznania do 31.1.2020. Novela sa vo všeobecnosti dotkla ustanovení o predmete dane, o predpokladanej dani, o vzniku a zániku daňovej povinnosti a podobne.

Napríklad:

  • Predpokladaná daň pre účely vyčíslenia budúcich preddavkov na daň sa vypočíta zo stavu vozidiel k 1.1.2020 s ohľadom na ustanovenia ZDzMV účinného od 1.1.2020.
  • Vznik/zánik daňovej povinnosti pri súkromných motorových vozidlách použitých na pracovnú cestu sa bude tiež uvádzať v daňovom priznaní. Podľa informácií Finančnej správy SR sa to však dotkne najbližšie až priznania za rok 2020. 
  • Oznamovanie zániku daňovej povinnosti pri motorovom vozidle, ktoré nebolo v roku 2019 používané na podnikanie podľa § 8 ods. 7 ZDzMV účinného od 1.1.2020, bude nutné oznámiť prostredníctvom štandardizovaného tlačiva, ktorého vzor je uverejnený na portáli Finančnej správy SR. Toto oznámenie je povinnosť predložiť ako prílohu k všeobecnému podaniu vo formáte pdf. najneskôr do 31.1.2020.
  • Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 podanom 1.1.2020 a neskôr nepresiahne 5 EUR, tak takúto daň daňovník neplatí.

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa neváhajte obrátiť na Váš kontakt vo VGD SLOVAKIA s. r. o.

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. („ZoMD“). Povinnosť podať priznanie na rok 2020 v lehote do 31. januára 2020 sa netýka všetkých daňovníkov, ale iba tých, u ktorých došlo k vzniku/zmene/zániku daňovej povinnosti počas predošlého roka 2019.

Daňové priznanie podáva daňovník správcovi dane, ktorým je obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Ustanovenia ZoMD týkajúce sa dani z nehnuteľností sa v porovnaní s minulým rokom nemenili.

Každopádne, v prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2020 sa neváhajte obrátiť na Váš kontakt vo VGD SLOVAKIA s. r. o. pre viac informáciíí navštívte našu webovú a facebookú stránku či Linked-In.