Menu
Site Selector

Územné konanie ako prvá fáza výstavby

17okt

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním.

Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodnete pre novostavbu sme pripravili sériu článkov, kde Vám vysvetľujeme celý proces, ktorým budete musieť s súvislosti s výstavbou prejsť. Počnúc územným konaním a končiac stavebným povolením. Vo VGD Slovakia máme už niekoľko skúseností a vďaka našich klientom aj praktické know-how, ktoré Vám zaručene pomôžu orientovať sa v komplexných postupoch a zabezpečiť, aby ste začali využívať svoje priestory bez zbytočných prieťahov. 

V prvom článku sa spoločne pozrieme na úplný začiatok celého procesu: ako získať územné rozhodnutie.

 1. Platné zákony

Právnu úpravu územného konanie upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a vo vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „oznámenie“).

 1. Vymedzenie územného konania

Územným konaním je konanie týkajúce sa umiestnenia budovy, ktorým sa určujú (i) stavebné pozemky, (ii) stavba je umiestnená na tomto pozemku a (iii) sú vymedzené podmienky na umiestnenie budovy. Výsledkom územného konania je zákonné územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení budovy).

Územné rozhodnutia vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Samotný územný postup sa spravidla vyžaduje pre stavby, ktoré nie sú jednoduchými stavbami podľa stavebného zákona.

Stavebný úrad môže zlúčiť územné konanie a stavebné konanie do jedného spoločného konania len v prípade:

 1. jednoduchá konštrukcia
 2. malá budova
 3. iné stavby za predpokladu, že podmienky umiestnenia stavby vyplývajú z územného plánu zóny

Účastníkmi územného konania sú investor, stavebný úrad, obec (ak nie je stavebný úrad súčasne), projektant, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu a vlastníci susedných pozemkov.

 1. Nevyhnutné kroky

Krok č. 1 – investor musí vypracovať potrebnú projektovú dokumentáciu pre výstavbu a pre komunikácie a parkovacie plochy v areáli – je potrebné nájsť a spracovať projektovú dokumentáciu. Podľa našich skúseností a predtým realizovaných rozvojových projektov a podľa komplexnosti vývojového projektu môže vypracovanie tejto projektovej dokumentácie trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

Krok č. 2 – po vypracovaní projektovej dokumentácie je investor povinný poskytnúť stanovisko dotknutých orgánov a organizácií, ktoré môžu podať námietky v procese územného konania. K žiadosti o stanovisko musí byť priložená projektová dokumentácia. Každý dotknutý orgán vydá požadované stanovisko do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.

Príslušné orgány sú vo všeobecnosti identifikované v § 126 ods. 1 stavebného zákona. V praxi sa vyžadujú najmä stanoviská týchto orgánov:

 1. príslušný regionálny pamiatkový úrad,
 2. mobilní operátori,
 3. distribučné spoločnosti,
 4. príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okresný dopravný inšpektorát,
 5. zodpovedajúci obvodný úrad, odbor cestnej premávky,
 6. príslušný obvodný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 7. príslušný obvodný úrad, územný a lesnícky úrad,
 8. príslušný správca ciest. 

Krok č. 3 – po prijatí všetkých stanovísk dotknutých orgánov požiada investor príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia. K žiadosti musia byť priložené všetky stanoviská vyššie spomenutých príslušných orgánov a projektová dokumentácia. V závislosti od zložitosti projektu a možných podmienok stanovených v stanoviskách dotknutých orgánov sa začne územné konanie a stavebný úrad spravidla vydá územné rozhodnutie do 30 dní. Územné rozhodnutie sa doručuje všetkým dotknutým orgánom.

Účastník územného konania sa môže proti územnému konaniu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak nikto nepodá odvolanie, územné rozhodnutie bude konečné. Z praxe vieme, že táto fáza môže v prípade odvolania trvať jeden až dva mesiace.

Veríme, že sme Vám v našom prvom článku podali dostatok informácií na to, aby Váš proces prebehol hladko. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok či požiadaviek sa neváhajte obrátiť na odborníkov v našom VGD teame. Pre viac informácii navštívte, prosím, našu facebookovú či webovú stránku, prípadne Linked In profil.