Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Zmena v daňovom bonuse

04mar

Už od apríla 2019 sa zdvojnásobí výška daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá mení výšku daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo vek šesť rokov, na dvojnásobok sumy daňového bonusu.

Od 1. januára 2019 vplyvom zmeny životného minima sa suma daňového bonusu zvýšila na sumu 22,17 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Nárok na daňový bonus daňovníka so zdaniteľnými príjmami zo závislej činnosti (zamestnanec):

  • ročné príjmy minimálne v sume 3 120 eur  (6-násobok minimálnej mzdy) a viac.

Nárok na daňový bonus daňovníka so zdaniteľnými príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (SZČO):

  • ročné príjmy minimálne v sume 3 120 eur  (6-násobok minimálnej mzdy) a viac,
  • vykázanie základu dane z príjmov, to znamená, že nemôže byť vykázaná daňová strata.

S účinnosťou od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 dvojnásobnú sumu daňového bonusu vo výške 44,34 eura mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú výšku daňového bonusu si poslednýkrát môže uplatniť za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Pri vyživovaných deťoch po dovŕšení šesť rokov veku si daňovník bude môcť uplatniť daňový bonus vo výške 22,17 eur mesačne na každé takéto dieťa.

Je dôležité upozorniť, že aj keď nárok na daňový bonus spĺňajú obaja rodičia (opatrovníci a pod.), daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z nich.

Daňový bonus sa môže meniť vždy k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. To znamená, že suma daňového bonusu vo výške 22,17 eur je platná od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a 1. januára 2020 sa výška daňového bonusu môže zmeniť, ak sa zmení k 1. júlu 2019 výška životného minima.

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať našich daňových špecialistov.