Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Daň z príjmov 2020

04okt

Daň z príjmov 2020: Poslanci schválili novelu zákona o dani z príjmov

Jedenásty septembrový deň tohto roku parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov. S účinnosťou od kalendárneho roka 2020 nás čakajú viaceré zmeny, o ktorých by sme Vás radi informovali.

 1. Definícia statusu „mikrodaňovník“

Ide o opatrenie, ktoré by malo umožniť získať viaceré daňové výhody pri uplatnení daňových odpisov majetku, pri uplatnení odpočtu daňových strát a pod. Osoba mikrodaňovníka je v zmysle zákona fyzická alebo právnická osoba, ktorá za zdaňovacie obdobie nedosiahla obrat v sume 49 790 EUR. Definícia obratu sa odvoláva na zákon o dani z pridanej hodnoty. Za mikrodaňovníka sa nebude považovať taký daňovník,

 1. ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za zdaňovacie obdobie,
 2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.
 1. Zvýšenie tzv. „superodpočtu“

Podpora výskumu a vývoja na Slovensku sa z daňového hľadiska rieši zvýšením 150% sumy nákladov na tento výskum a vývoj spätne za rok 2019 a uplatnením 200% takýchto nákladov od 1. 1. 2020.

 1. Oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca pri poskytnutí ubytovania zamestnávateľom

Od 1. 1. 2020 sa zvýši suma oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca z doterajších 60 EUR na mesiac na 100 EUR mesiačne. Uvedené sa však týka iba výrobnej sféry s viaczmennou prevádzkou. Nevýrobná sféra je z tejto výhody bohužiaľ vylúčená.

 1. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca oslobodené od daní a odvodov

Ak si zamestnanec, ktorý je u zamestnávateľa v pracovnom pomere aspoň 24 mesiacov, bude zvyšovať svoju kvalifikáciu a zamestnávateľ zaňho uhradí náklady vynaložené na zvýšenie kvalifikácie (napr. štúdium na vysokej škole alebo štúdium na II. stupni vysokej školy ak zamestnanec má absolvovaný I. stupeň a pod.), takýto príjem bude pre zamestnanca oslobodený od dane a odvodov a zároveň náklady vynaložené so zvyšovaním kvalifikácie zamestnanca budú uznané za daňový výdavok, ak zamestnávateľ preukáže, že dosiahnutie vyššej kvalifikácie je nevyhnutné pre vykonávanie činnosti firmy.

 1. Zmena pravidiel odpočtu daňových strát

Daňové straty bude možné odpočítať počas obdobia 5 rokov. Pre mikrodaňovníkov bude platiť, že daňovú stratu bude možné odpočítať najviac do výšky základu dane. Pre ostatných daňovníkov sa zavádza obmedzenie, že daňovú stratu si bude možné uplatniť najviac do výšky 50% základu dane.

 1. Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov na daň

Preddavky sa budú platiť z dane ktorá presiahne hodnotu 5 000 EUR. Uvedené platí rovnako pre fyzické aj právnické osoby. Zjednoduší sa aj výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, z ktorého sa preddavky na daň vypočítavajú.

 1. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z  21% na 15% pre podnikateľské subjekty s obratom do 100 000 EUR

Od 1. 1. 2020 sa zníži sadzba dane z príjmov právnických osôb z doterajších 21% na 15% pre tie podnikateľské subjekty, ktoré za zdaňovacie obdobie dosiahli obrat do 100 000 EUR. Zo schváleného znenia zákona vyplýva, že táto nová sadzba sa neuplatní len na právnické osoby. Parlament túto zmenu aplikoval aj v prípade fyzických osôb podnikateľov, ktorých príjmy nebudú prevyšovať sumu 100 000 EUR.  Nová sadzba dane z príjmov sa uplatní prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020 a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, tak v priebehu kalendárneho roka 2020.

 1. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu daňovníka z pôvodného 19,2 násobku sumy životného minima na 21 násobok sumy platného životného minima.

Ďalšie významné zmeny s ktorými je potrebné počítať:

 • nové oslobodenie 500 EUR ročne od všetkých zamestnávateľov v súvislosti s výdavkami na vianočný večierok a teambuilding od 1. 1. 2022,
 • zavedenie novej odpisovej skupiny pre elektrické a hybridné vozidlá so skrátenou dobou odpisovania na 2 roky,
 • zavedenie definície premlčanosti pohľadávok na daňové účely, 
 • zmluvné pokuty, poplatky a úroky z omeškania a odstupné budú daňovo uznané po ich zaplatení,
 • daňovo uznané po zaplatení budú tzv. Management fees a poradenské služby v oblasti riadenia,
 • vypustenie podmienky zaplatenia na získanie noriem a certifikátov,
 • vypustenie obmedzenia 20% pri províziách za sprostredkovanie, avšak podmienka zaplatenia zostáva zachovaná.

V prípade záujmu o daňové posúdenie alebo bližšie informácie k novele zákona o dani z príjmov sa neváhajte kedykoľvek obrátiť na odborníkov z nášho daňového oddelenia. Viac informácií nájdete na našej webovej https://sk.vgd.eu/sluzby/dane.