Menu
Site Selector

Povinnosti zamestnávateľa na Slovensku IV.

10sep

Činnosti zamestnávateľa pri a po skončení pracovného pomeru so zamestnancom

Pokračujeme v našej sérii článkov, ktoré skúmajú zodpovednosti zamestnávateľa pri zamestnávaní pracovníkov na Slovensku. Tentokrát sa zameriame na kroky, ktoré musí zamestnávateľ urobiť pri ukončení pracovného pomeru so zamestnancom.

Skončenie pracovného pomeru

Podľa Zákonníka práce je možné pracovný pomer ukončiť nasledovne:

  • dohodou,
  • výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca,
  • okamžitým skončením,
  • skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer uzavretý na dobu určitú sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

V prípade skončenia pracovného pomeru odporúčame zamestnávateľovi postupovať podľa ustanovení Zákonníka práce aby eliminoval riziko, že zamestnanec si uplatní právo na neplatnosť skončenia pracovného pomeru na súde. Zamestnanec rovnako ako zamestnávateľ si môže toto právo na súde uplatniť najneskôr do 2 mesiacov odo dňa ukončenia pracovného pomeru. Ak súd rozhodne o neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, nariadi mu poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy, čím sa zamestnávateľovi zvýšia náklady. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

Zamestnávateľ by si mal so zamestnancom najneskôr v deň skončenia pracovného pomeru vysporiadať všetky pohľadávky, napr. prevzatie zverených predmetov, pracovných pomôcok a podobne.

Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

V deň skončenia pracovného pomeru musí zamestnávateľ vystaviť zamestnancovi Potvrdenie o zamestnaní.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zo závislej činnosti je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a doručiť zamestnancovi najneskôr do:

a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnanec podáva daňové priznanie, alebo

b) 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ak bol zamestnávateľ posledným zamestnávateľom zamestnanca v danom kalendárnom roku, zamestnanec spĺňa stanovené podmienky a požiada zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania dane na predpísanej žiadosti vrátane všetkých príloh v stanovenom termíne, zamestnávateľ musí pre zamestnanca výpočet ročného zúčtovania dane vykonať.

Sociálne poistenie

Zamestnávateľ musí zamestnanca odhlásiť zo Sociálnej poisťovne najneskôr do 8 dní po skončení pracovného pomeru. Zároveň je povinný po zúčtovaní poslednej mzdy elektronicky zaslať Evidenčný list dôchodkového poistenia. So skončením pracovného pomeru posledného zamestnanca sa musí zamestnávateľ odhlásiť firmu zo Sociálnej poisťovne ako zamestnávateľa. Ak tak neurobí, Sociálna poisťovňa bude naďalej očakávať podávanie mesačných výkazov a platby poistného, čím firme vzniknú náklady na čas, ktorý bude musieť stráviť komunikáciou so zamestnancami Sociálnej poisťovne a vykonaniu potrebných krokov spojených s odhlásením zamestnávateľa.

Zdravotné poistenie

Zamestnávateľ musí zamestnanca odhlásiť zo zdravotnej poisťovne najneskôr do 8 dní po skončení pracovného pomeru. So skončením pracovného pomeru posledného zamestnanca sa musí zamestnávateľ odhlásiť firmu zo zdravotnej poisťovne ako zamestnávateľa. Ak tak neurobí, Zdravotná poisťovňa bude naďalej očakávať podávanie mesačných výkazov a platby poistného, čím firme vzniknú náklady na čas, ktorý bude musieť stráviť komunikáciou so zamestnancami zdravotnej poisťovne a vykonaniu potrebných krokov spojených s odhlásením zamestnávateľa.

Daňový úrad

Zamestnávateľ sa bezprostredne po skončení pracovného pomeru posledného zamestnanca odregistruje na daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti do 30 dní. Ak mal na komunikáciu s daňovým úradom vytvorenú elektronickú väzbu, túto si ponecháva. Najneskôr do 30. 4. nasledujúceho roka musí zamestnávateľ spracovať a podať daňovému úradu Ročné hlásenia dane zo závislej činnosti.

Úrad práce

Ak zamestnávateľ uzavrel pracovný pomer so zamestnancom, ktorý je občanom inej členskej krajiny EÚ, zamestnávateľ bol pri vzniku pracovného pomeru povinný doručiť na príslušný úrad práce Informačnú kartu. Pri ukončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný nahlásiť túto zmenu príslušnému úradu práce.

Naši mzdoví a HR špecialisti už v tomto procese viedli mnohých klientov a sú pripravení poskytnúť vám rady či štandardné šablóny.