Menu
Site Selector

Novela zákona o DPH

14dec

V tomto článku Vám prinášame aktuálne informácie k  zákonu o dani z pridanej hodnoty, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky a ktorý nadobudne účinnosť od 1.1.2019.

 

1. Dodanie tovaru a služby pri použití 

Novela zavádza rozlišovanie poukazov na dva druhy: jednoúčelovýviacúčelový.

V prípade, že je v čase vystavenia poukazu známe miesto dodania tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, ako aj suma splatnej dane z predmetného tovaru alebo služby, pôjde o tzv. jednoúčelový poukaz. Zavádza sa, že akékoľvek poskytnutie jednoúčelového poukazu zákazníkovi sa považuje za dodanie tovaru alebo služby, na ktoré vzťahuje, pričom samotné odovzdanie tovaru alebo dodanie služby ich dodávateľom výmenou za poukaz už nebude považované za samostatnú transakciu na účely DPH.

Všetky ostatné poukaz budú považované za tzv. viacúčelové. Pri týchto poukazoch sa ich posúdenie z pohľadu DPH nemení.

Vyššie uvedené pravidlá sa budú vzťahovať na poukazy vydané po 30. septembri 2019.

 

2. Miesto dodania digitálnych služieb

Podľa doterajšieho znenia zákona o DPH miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania, elektronických služieb osobe inej ako zdaniteľnej je miesto, kde má zákazník (osoba iná ako zdaniteľná osoba) sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Novela zavádza pre drobných poskytovateľov vyššie uvedených digitálnych služieb zjednodušujúce pravidlo, že miestom dodania uvedených služieb osobe inej ako zdaniteľnej bude miesto, kde bude dodávateľ usadený (kde má napríklad sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň). Jednou z viacerých podmienok však bude skutočnosť, že celková hodnota služieb bez dane nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 EUR a túto sumu nepresiahla ani v prechádzajúcom kalendárnom roku.

 

3. Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Dodanie nehnuteľnosti

Novela zákona o DPH zavádza obmedzenie pre dodávateľov stavieb určených na bývanie, ktorí sa už nebudú môcť po uplynutí 5 rokov od prvej kolaudácie stavby rozhodnúť, že dodanie nehnuteľnosti nebude oslobodené od DPH, a teda budú povinne musieť uplatniť oslobodenie od DPH.

Zároveň sa spresňuje pojem prvej kolaudácie stavby, ktorou sa rozumie:

  • Prvá kolaudácia alebo užívanie stavby,
  • Kolaudácia pri stavebných úpravách, pri ktorej prišlo k zmene účelu používania stavby. Náklady na stavebné úpravy musia predstavovať najmenej 40 % hodnoty stavby pred zmenou účelu,
  • Kolaudácia pri rekonštrukcií stavby. Náklady na rekonštrukciu musia predstavovať najmenej 40 % z hodnoty stavby pred rekonštrukciou.

Tieto zmeny sa majú týkať stavebných prác začatých po 31. decembri 2018.

Nájom nehnuteľnosti

Ďalšia zásadná zmena spočívajúca v obmedzení práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie. Bez ohľadu na to, či je nájomca zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba, bude prenajímateľ vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie.

Tieto zmeny sa majú týkať zmlúv o nájme nehnuteľnosti uzavretých po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018.

 

4. Zrušenie zábezpeky na daň

S účinnosťou od 1.1.2019 sa zrušuje zábezpeka na daň pri registrácií pre DPH. Daňové zábezpeky zložené do 31.12.2018, ktoré neboli použité na úhradu nedoplatku na dani alebo jej časti sa tiež zrušujú a budú vrátené do 28.2.2019.

 

5. Zníženie sadzby dane pri hotelových, turistických a ubytovacích službách

Od 1.1.2019 sa znižuje sadzba z dane z pridanej hodnoty z 20 % na 10 % na tieto vybrané služby:

  • Hotelové a iné ubytovacie služby,
  • Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
  • Prevádzka táborísk a rekreačných a dovolenkových kempov,
  • Ostatné ubytovacie služby (napríklad ubytovacie služby v študentských domovoch, internátoch, ubytovne pre robotníkov).

 

6. Zmena pri vrátení dane cestujúcim pri vývoze tovaru

V súvislosti s pokračujúcim trendom digitalizácie Finančnej správy Slovenskej republiky sa navrhuje  zjednodušenie procesu vrátenia dane cestujúcim pri vývoze tovaru tým, že bude možné využiť aj elektronické prostriedky a poveriť inú osobu v mene cestujúceho na vrátenie dane, ak má táto osoba uzavretú dohodu o vrátení dane s finančným riaditeľstvom. Okrem toho podľa nových pravidiel bude vracaná DPH, ak celková hodnota vrátane dane vyvezeného tovaru uvedená v doklade o kúpe tovaru bude vyššia ako 100 EUR (doteraz platila hranica 175 EUR).

 

7. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní vybraných poľnohospodárskych plodín a vybraných kovov

Novelou účinnou od 1. januára 2018 bol zavedený povinný prenos daňovej povinnosti na odberateľa pri dodaní vybraných poľnohospodárskych plodín a vybraných kovov bez ohľadu na výšku fakturovanej sumy, čo spôsobovalo v praxi problémy pri nákupoch týchto tovarov v maloobchodnej sieti. V záujme odstránenia týchto problémov sa vylučuje prenos daňovej povinnosti pri dodaní týchto komodít, ak pri predaji bude vyhotovená zjednodušená faktúra, napríklad doklad z elektronickej registračnej pokladnice.

 

8. Cezhraničný finančný leasing

Na základe judikatúry Európskeho súdneho dvora si kladie novela za cieľ zjednotenie aplikácie DPH na cezhraničný finančný lízing, pričom bola zrušená reciprocita pri posudzovaní toho, či v prípade finančného lízingu ide o poskytnutie služby alebo dodanie tovaru. V odborných kruhov sa však diskutuje o skutočných dopadoch tejto zmeny na také Zmluvy o finančnom lízingu, na základe ktorých má nájomca právo kúpiť predmet nájmu a teda vlastnícke právo neprechádza automaticky zaplatením poslednej splátky. V prípade Vášho záujmu Vás budeme radi o týchto zmenách bližšie informovať.

Tags: 
dane - DPH