Menu
Site Selector

Kolaudačné konanie ako tretia fáza výstavby

21nov

V predchádzajúcich článkoch zameraných na oblasť stavby a povinností s tým spojenými sme sa zamerali na územné, a následne stavebné konanie. Ak už máte tieto kroky vyriešené, čaká Vás posledné - kolaudačné konanie, ktorú si priblížime s nasledujúcom článku.

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané, je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať. Celý proces kolaudácie popisujeme v nasledujúcich krokoch:

1. Začiatok

Kolaudácia začína po dokončení všetkých realizačných prác, t. z. že stavba je už skoro hotová a chýbajú len drobnosti, ktoré je možné dokončiť aj po nasťahovaní. Stavebník podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade, ku ktorej doloží všetky prílohy požadované stavebným úradom. Stavebný úrad po obdržaní potrebných dokumentov vyhlási začatie kolaudačného konania.

2. Priebeh

V závislosti od zložitosti projektu a od prípadných podmienok určených v stanoviskách dotknutých orgánov sa  kolaudačné konanie začne spravidla vytýčením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Priamo na stavbe a v jej okolí kolaudačná komisia skúma:

  • realizáciu stavby  podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
  • dodržanie podmienok určených územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením,
  • či dokončená stavba a jej užívanie nebudú ohrozovať život a zdravie osôb, životné prostredie a či sú dodržané podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení.

Ak stavebný úrad nezistí závažné pochybenia a iné nepriaznivé skutočnosti, pristúpi k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ktorým možno začať stavbu plnohodnotne využívať na stavebným úradom určené účely.

3. Dokumenty potrebné ku kolaudácií

Vyhláška stanovuje nasledujúce dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri ústnom konaní spojeným s miestnym zisťovaním:

–    doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,

–       doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení        

na plynulú a bezpečnú prevádzku,

–    projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,

–    výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby;

–    doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach  stavebného povolenia,

–    stavebný denník.

4. Účastníci

  • Stavebník,
  • vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
  • vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

5. Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Po uplynutí lehoty na podávanie námietok, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie do 30 dní. Kolaudačné rozhodnutie sa doručí účastníkom stavebného konania a každý z nich môže proti nemu podať odvolanie do 15 odo dňa doručenia. Ak nikto nepodá odvolanie kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

6. Lehota nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia môže rádovo trvať jeden až dva mesiace v prípade, ak nikto nepodá odvolanie. Ak niekto z účastníkov odvolanie podá, tak o jeho odvolaní rozhoduje príslušný okresný úrad a v takomto prípade sa celý proces rádovo predĺži o niekoľko mesiacov.

Veríme, že ste si prostredníctvom nášho článku vytvorili obraz o tom ako kolaudačné konanie prebieha. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok či požiadaviek sa neváhajte obrátiť na odborný tím advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o., ktorý Vám rád v danej oblasti poradí. Pre viac informácií kliknite na náš web, Facebook či Linked In.

Autor: JUDr. Lucia Kalabová, VGD Slovakia s. r. o.