Menu
Site Selector

Identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa a podanie súhrnného výkazu ako nové hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie intrakomunitárnych dodávok tovaru od dane z pridanej hodnoty od 1.1.2020

07feb

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty („ZDPH“) transponovala s účinnosťou od 1.1.2020 príslušnú smernicu Európskej únie a jej ustanovenia známe pod označením „quick fixes“. Jednou z oblastí sú aj nanovo definované hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu EÚ. Hmotnoprávne podmienky treba chápať ako podmienky, bez splnenia ktorých oslobodenie od dane nemožno uznať.

Od 1.1.2020 bude platiť pre aplikáciu oslobodenia dodania tovaru do iného členského štátu od dane z pridanej hodnoty nové ustanovenie, podľa ktorého existencia identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľa tovaru prideleného v inom členskom štáte EÚ sa stáva hmotnoprávnou podmienkou pre takéto oslobodenie. Navyše, nadobúdateľ musí preukázateľne toto svoje identifikačné číslo pre DPH oznámiť svojmu dodávateľovi.

Ak v čase uskutočnenia tohto dodania nadobúdateľ nedisponuje takýmto identifikačným číslom pre DPH pridelenom v inom členskom štáte EÚ, prípadne nadobúdateľ neoznámi svojmu dodávateľovi toto identifikačné číslo pre DPH, dodávateľ nemôže takéto dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodiť od DPH.

Dodatočné pridelenie identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľovi, oneskorené oznámenie tohto identifikačného čísla dodávateľovi, resp. oznámenie neplatného identifikačného čísla DPH nadobúdateľa, už neumožní dodávateľovi toto dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodiť od DPH.

Súčasne sa doplnila aj ďalšia, nemenej významná podmienka, podľa ktorej sa oslobodenie od dane neuplatní, pokiaľ dodávateľ tovaru neuviedol túto dodávku vo svojom súhrnnom výkaze alebo v podanom súhrnnom výkaze uviedol nesprávne údaje o dodávke tovaru. Nepodanie súhrnného výkazu preto môže byť ďalším dôvodom na neuznanie odpočítania DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu.

Preto odporúčame dodávateľom tovaru pri každom dodaní tovaru do iného členského štátu dôsledne overovať, či

  • nadobúdateľ oznámil svoje identifikačné číslo pre DPH pred dodaním tovaru,
  • identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa je platné,
  • sám dodávateľ vystavil faktúru so správnou hodnotou dodaného tovaru,
  • sám dodávateľ podal súhrnný výkaz, v ktorom uviedol správne identifikačné číslo pre DPH dodávateľa a správnu sumu v eurách a
  • sám dodávateľ eviduje ním vykonané dodanie tovaru do iného členského štátu v DPH záznamoch, ktoré je dodávateľ povinný viesť.

Zmeny, ktoré priniesla novela ZDPH, majú značný dopad okrem iného na interné procesy u dodávateľov tovaru. Preto sa neváhajte s Vašimi otázkami obrátiť na našich kvalifikovaných odborníkov z daňového oddelenia, ktorí Vám budú nápomocní s riešeniami na Vaše otázky. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke, Facebooku a Linked-Ine.