Menu
Site Selector

Daňové zvýhodnenie podnikových bytov a oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca

14feb

Pred koncom roka 2019 bol v zbierke zákonov publikovaný nový zákon, ktorý s účinnosťou od 1.1.2020 mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. Cieľom tejto novely je podpora mobility pracovnej sily a financovanie bytovej výstavby zo zdrojov z podnikateľského prostredia.

V zmysle schválenej novely ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže rovnomerne odpísať budovu zaradenú do odpisovej skupiny 6 počas doby odpisovania 6 rokov, ak ide o vlastnú budovu zatriedenú do Kódov klasifikácie stavieb 112 (Dvojbytové   a   viacbytové   budovy) a 113 (Ostatné   budovy   na   bývanie), v ktorom podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2. Ďalšou podmienkou je, že ide o budovu nadobudnutú kúpou alebo vlastnou činnosťou a slúžiacu najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.

Súčasne sa zvýšilo oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca vo forme zabezpečeného ubytovania, a to v úhrnnej sume najviac 100 EUR mesačne. Ak ide o zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, predstavuje tot oslobodenie v úhrnnej sume najviac 350 EUR mesačne. Oslobodenie sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci. V prípade, ak zamestnávateľ poskytne vyššie nepeňažné plnenie, do zdaniteľných príjmov zamestnanca sa zahrnie suma presahujúca limit pre oslobodenie.

Podľa prechodných ustanovení sa navrhovaný spôsob odpisovania budov použije aj na budovy zaradené a odpisované do 31. decembra 2019 (avšak nie spätne za uplynulé roky), pričom tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020. Zavedené zvýšené oslobodenie nepeňažného plnenia pre zamestnancov sa prvýkrát použije pri poskytovaní ubytovania po 31. decembri 2019. Pre viac informácií o tejto problematike navštívte našu webovú alebo facebookovú stránku či Linked-In.