Menu
Site Selector

Dane aktuálne: návrh novely zákona o DPH a zákona o dani z príjmov

15aug

V tomto článku Vám prinášame najvýznamnejšie zmeny v navrhovanej novele zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) č.222/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré by mali nadobudnúť platnosť 1.1.2020. Pri zákone o dani z príjmov je účinnosť niektorých ustanovení od 1.1.2021 resp. 1.1.2022.

O schválení finálnych verzii noviel zákonov Vás budeme včas informovať.

Stručný prehľad navrhovaných zmien:

1. Zákon o DPH

 • Zmeny v registrácii

Zrušenie povinnosti registrácie pri dodaní časti stavby, ktorou je jednotlivý byt alebo apartmán po piatich rokoch od kolaudácie.

Zahraničná osoba, ktorá dodáva  ropné oleje a oleje získané zo živicových nerastov sa nebude musieť registrovať pre DPH podľa §5 (DPH registrácia zahraničnej osoby).

 • Nový call- off stock režim

Call- off stock režim je vzťah medzi dvomi zdaniteľnými osobami, pri ktorom sa preprava tovaru do iného členského štátu nepovažuje za dodanie tovaru do iného členského štátu pri splnení určitých podmienok.

Taktiež by sa mali určiť nové pravidlá nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v danom režime.

 • Zrovnoprávnenie určenia základu dane pri drobnom hmotnom majetku

Určenie základu dane pri drobnom hmotnom majetku tak, aby nevznikala povinnosť odviesť DPH z celej kúpnej ceny v prípade vyradenia tohto majetku.

 • Reťazové obchody

Stanovenie jednoznačného pravidla týkajúceho sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ.

 • Ubytovacie služby

Nová definícia ubytovacích služieb, ktoré by boli oslobodené od DPH.

 • Zadefinovanie hmotnoprávnych podmienok oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ

Spresnenie podmienok oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu a stanovenie konkrétnych dôkazov pri oslobodení od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu.

 • Oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov

Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom, týkajúcich sa ropy v skladoch (určitá platnosť od 1.1.2020).

 • Oslobodenie od dane v colnom sklade

Ustanovujú povinnosti osôb, ktoré vlastnia surovú ropu v čase, keď sa s ňou v colnom sklade obchoduje, ako aj keď sa na ňu prestane vzťahovať colný režim colné uskladňovanie

2.  Zákon o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov má zjednodušiť výpočet základu dane pre malé a stredné podniky, zamedziť využívaniu hybridných nesúladov s tretími krajinami ako aj spresniť niektoré pojmy.

 • Mikrodaňovník

Fyzická alebo právnická osoba, ak ide o osobu inú ako závislú, ktorá má príjem (výnos) nižší ako 49 790 EUR, môže uplatniť určité zvýhodnenia pri podaní daňového priznania. Tento návrh by mal nadobudnúť platnosť 1.1.2021.

 • Hybridné nesúlady s tretími krajinami

Implementácia smernice Rady (EU) 2017/952 do slovenskej legislatívy v prípade, ak aspoň jedna zo zúčastnených strán je právnickou osobou, ktorá je daňovníkom alebo v prípade reverzných hybridov subjektom v členskom štáte. Navrhovaná novela zavádza pravidlá, ktoré zamedzujú využívaniu hybridných prvkov v dôsledku rôzneho daňového posúdenia finančných nástrojov a daňových subjektov vedúcich k znižovaniu daňovej povinnosti.

 • Zmena rozsahu daňových výdavkov uznateľných až po zaplatení

Navrhovanou úpravou sa upravuje rozsah výdavkov, ako aj ich výška, ktoré sú považované za daňový výdavok až po zaplatení.

 • Odpočet daňovej straty

Zmena počtu rokov umorovania straty a možnosť vyššieho umorenia straty za jedno zdaňovacie obdobie.

 • Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi

- návrh na vypustenie prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov (výpočet navýšenia nepeňažného plnenia);

- oslobodenie nepeňažného plnenia do výšky 500 EUR, ak na strane zamestnávateľa nie je uznaným daňovým výdavkom;

- zvýšenie sumy nepeňažného plnenia na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca poskytnuté zamestnávateľom, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vo viaczmennej prevádzke

 • Nová odpisová skupina

Nová odpisová skupina 0, s dobou odpisovania 2 roky, pre automobily s hybridným alebo elektrickým pohonom.

 • Zvýšenie limitu platby štvrťročných preddavkov

Zvýšenie limitu pre platenie štvrťročných preddavkov z 2 500 EUR na 5 000 EUR.

 • Spresnenie pojmov

Nahradenie pojmu „daňovník nezmluvného štátu“ pojmom „daňovník nespolupracujúceho štátu“ a to z dôvodu zapracovania čierneho zoznamu EÚ.

 • Príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

Spresnenie definície podielu na zisku (dividendy) považovanej za príjem zo zdroja na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou.