Menu
Site Selector

Analýza porovnateľnosti ako kľúč k transferovým cenám

03feb

O tom, že transferové oceňovanie si získava popularitu a  v posledných rokoch pociťujeme rastúci trend počtu daňových kontrol zameraných práve na transferové oceňovanie sme Vás už informovali prostredníctvom nášho článku Miliónové nálezy daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie.

Na to, aby podnikatelia zvýšili svoje šance pri daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie a minimalizovali tak riziká plynúce z úpravy základu dane zo strany správcu dane, odporúčame preveriť súlad svojich transferových cien s princípom nezávislého vzťahu prostredníctvom analýzy porovnateľnosti (benchmark study). Analýza porovnateľnosti je kľúčový nástroj pre nastavenie správnej transferovej ceny pre daňové účely a v neposlednom rade je nástrojom pre výber najvhodnejšej metódy transferového oceňovania.

Z praxe vyplýva, že v priebehu daňovej kontroly správca dane požaduje preukázanie, že transakcie, ktoré daňovník uskutočnil, boli v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Jedným zo spôsobov ako daňovník tento súlad vie preukázať je práve prostredníctvom spomínanej analýzy.

Povinnosť či dobrovoľne?

Vo všeobecnosti je analýza porovnateľnosti povinnou náležitosťou pre zdokumentovanie transakcií, pri ktorých sa vyžaduje transferová dokumentácia v úplnom rozsahu. Podľa usmernenia Ministerstva financií SR, povinnosť vypracovať analýzu porovnateľnosti majú daňovníci, ktorí uskutočňujú nasledovné transakcie:

 • Významné cezhraničné kontrolované transakcie a daňovník vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo;
 • Cezhraničnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktorých hodnota za zdaňovacie obdobie presiahla 10 mil. EUR;
 • Významné kontrolované transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov;
 • Kontrolované transakcie a daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia;
 • Kontrolované transakcie a daňovník žiada o úpravu základu dane (okrem úpravy vyplývajúcej z uskutočnených tuzemských kontrolovaných transakcií);
 • Kontrolované transakcie pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia;
 • Významné cezhraničné kontrolované transakcie a daňovník si v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Keďže uvedené Usmernenie určuje len minimálny obsah dokumentácie, je vhodné, aby si aj daňovníci, ktorí nemajú túto povinnosť, vypracovali analýzu porovnateľnosti a v prípade potreby upravia svoj základ dane tak, aby spĺňal princíp nezávislého vzťahu.

Ďalším dôvodom prečo by daňovníci mali mať vypracovanú analýzu porovnateľnosti, napriek tomu, že takúto povinnosť im Usmernenie neukladá je, že v prípade otvorenia daňovej kontroly bude daňovník vo výhodnejšej pozícií. V prvom rade bude daňovník dopredu poznať trhové rozpätie cien či ziskovosti, a v druhom rade bude na správcovi dane preukázať, že uvádzané rozpätie v analýze porovnateľnosti nemožno považovať za trhové. V opačnom prípade správca dane sám vypracuje vlastnú analýzu porovnateľnosti, na základe ktorej sa trhové ceny môžu líšiť od cien uplatňovaných daňovníkom a teda nemusí byť v prospech daňovníka.

Analýza porovnateľnosti v praxi

Aplikácia nezávislého vzťahu vychádza z porovnania podmienok a cien v kontrolovaných transakciách s podmienkami a cenami v nekontrolovaných transakciách.

Návod ako vykonávať analýzu porovnateľnosti popisuje Smernica OECD v kapitole III. Analýza porovnateľnosti môže byť vypracovaná prostredníctvom interných alebo externých porovnateľných údajov. V závislosti od typu porovnateľných údajov, analýza pozostáva z nasledovných krokov, ktoré je medzi sebou možné zamieňať a prispôsobovať okolnostiam daného prípadu:

 1. Určenie obdobia, ktoré bude predmetom analýzy.
 2. Výkon analýzy okolností prípadu, ktoré súvisia s preverovanou kontrolovanou transakciou daňovníka.
 3. Pochopenie podstaty kontrolovanej transakcie založené na funkčnej analýze s cieľom vybrať vhodnú porovnateľnú nezávislú transakciu/subjekt, najvhodnejšiu metódu transferového oceňovania, finančné indikátory, ktoré budú využité pri testovaní a významné faktory porovnateľnosti, ktoré treba zobrať do úvahy.
 4. Preverenie, či existuje interná porovnateľná nekontrolovaná transakcia.
 5. Ak interná porovnateľná nekontrolovaná transakcia neexistuje, určenie dostupných zdrojov informácií o externej porovnateľnej nekontrolovanej transakcii/subjekte a posúdenie spoľahlivosti zdrojov.
 6. Výber najvhodnejšej metódy transferového oceňovania a výber vhodných finančných indikátorov, ak zvolená metóda vyžaduje ich použitie.
 7. Identifikácia potenciálnej porovnateľnej nekontrolovanej transakcie/subjektu, určenie kľúčových charakteristík, ktoré musí spĺňať, aby mohla byť považovaná za potenciálne porovnateľnú pri zohľadnení relevantných faktorov porovnateľnosti a so zreteľom na zvolenú metódu.
 8. Identifikácia úprav potrebných na zabezpečenie porovnateľnosti.
 9. Interpretácia a následné použitie zhromaždených údajov a preverenie súladu kontrolovanej transakcie s princípom nezávislého vzťahu.

Interný alebo externý porovnateľný údaj?

Použitie porovnateľných údajov získaných z interných zdrojov - z transakcií s nezávislou osobou je vo väčšine prípadov vhodnejšie ako použitie externých údajov. Ak takéto interné porovnateľné údaje neexistujú, je potrebné skúmať externé porovnateľné údaje. Na získanie externých porovnateľných údajov je možné využiť viacero zdrojov.

Zvyčajne sa za účelom vypracovania analýzy využívajú komerčné databázy, ktoré obsahujú detailné finančné informácie o verejných aj súkromných spoločnostiach, ako aj o rôznych zmluvách a dohodách uzavretých medzi nezávislými osobami či už v rámci územia Európskej únie alebo celosvetovo.

VGD pri vypracovaní analýz využíva celosvetovo uznávané databázy, ktorými sú TP Catalyst od Bureau van Dijk, slovenská databáza firiem Finstat či databáza Royalty Range.

Za účelom získania detailnejších informácií ohľadom transferového oceňovania či zaslania cenovej ponuky na vypracovanie transferovej dokumentácie alebo analýzy porovnateľnosti nás neváhajte kontaktovať. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku, facebook či Linked-In.

Pripravili: Frederika Silesky, Ondrej Tupý, daňové oddelenie VGD SLOVAKIA s. r. o.