Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Povinnosť overiť UBO k 31.12.2018

09apr

Partneri verejného sektora pozor, splňte si svoju povinnosť overiť UBO k 31.12.2018

Podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, je povinnosťou každého Partnera verejného sektora zapísaného v Registri partnerov verejného sektora overiť správnosť zapísaných údajov o svojich konečných užívateľoch výhod alebo verejných funkcionároch ku koncu kalendárneho roku, teda k 31.12.2018 (UBO angl. skratka). V prípade zmien je partner verejného sektora povinný údaje o UBO opraviť prostredníctvom oprávnenej osoby (napríklad advokát) v lehote 60 dní odo dňa keď nastala zmena.

Osobitnú pozornosť by mali tejto povinnosti venovať partneri verejného sektora, ktorí majú s verejnými inštitúciami obchodné styky v objeme vyššom ako 250 000 Eur ročne alebo 100 000 Eur jednorazovo (z jednej zmluvy).

Za správnosť zapísaných údajov o UBO zo zákona zodpovedá partner verejného sektora a v prípade, že súd zistí nepravdivosť alebo nesprávnosť zapísaných údajov, udelí partnerovi verejného sektora ako aj jeho štatutárovi pokutu. Výška tejto pokuty sa pohybuje v rozmedzí od 10 000 Eur do 1 000 000 Eur, prípadne sa môže odvíjať od hospodárskeho prospechu sankcionovanej právnickej osoby. Okrem toho bude sankcionovaná osoba vyradená z registra partnerov verejného sektora a jej štatutárny orgán nebude môcť pôsobiť vo funkcií štatutára v žiadnej obchodnej spoločnosti počas ďalších 3 rokov.

Súčasťou sankcií je aj znemožnenie uzatvárania zmlúv s verejnými inštitúciami na čerpanie verejných prostriedkov nad zákonný limit. Zároveň môže verejná inštitúcia prerušiť platby z už uzavretej zmluvy s partnerom verejného sektora ako aj odstúpiť od tejto zmluvy. Inými slovami ak je Vašim klientom verejná inštitúcia, táto môže v prípade pochybení v údajoch o UBO odmietnuť úhradu Vami vystavených faktúr a zároveň nebudete môcť uzatvárať nové zmluvy s verejným sektorom.

Vo Vašom záujme vám týmto odporúčame splniť overovaciu povinnosť a sme Vám samozrejme k dispozícií ohľadom Vašich otázok.

https://sk.vgd.eu/sluzby/pravne-sluzby

 

Tags: 
UBO - Legal