Menu
Site Selector

Nová právna úprava zákona proti praniu špinavých peňazí

11apr

Identifikácia konečných užívateľov výhod potrebná pre všetky právnické osoby!

Nová právna úprava zákona č. 297/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí (ďalej len ako „Zákon“):

zavádza pre všetky právnické osoby povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (ďalej len „UBO“) do obchodného registra

UBO je fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo združenie majetku alebo v prospech, ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť či obchod.

Novela  Zákona prikazuje všetkým právnickým osobám identifikovať svojho UBO a zapísať ho do obchodného registra  do 31.12.2019Údaje o UBO je právnická osoba povinná uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie UBO a ešte 5 rokov od zániku tohto postavenia. Tento zápis nezbavuje partnera verejného sektora povinnosti zapísať svojho konečného užívateľa výhod aj do registra partnerov verejného sektora.

Právnická osoba, ktorá si nesplní povinnosť zapísať UBO, môže byť sankcionovaná pokutou až do výšky 1.000.000,- Eur.

V prípade potreby Vám radi poskytneme naše odborné poradenstvo a zabezpečíme výmaz „citlivých“ predmetov podnikania, ktoré zakladajú status povinnej osoby zo živnostenského, ako aj obchodného registra a/alebo zabezpečíme zapísanie UBO do obchodného registra.

http://sk.vgd.eu/sluzby/pravne-sluzby

Tags: 
UBO - povinnosť